Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Oriënterende raad

donderdag 7 maart 2024

20:00 - 22:00
Locatie

Raadszaal Nieuwveen

Voorzitter
Bas Oostwouder
Toelichting

Het doel van deze Oriënterende Raad is om informatie te verzamelen door het stellen van vragen aan het college van B&W, inwoners / belanghebbenden en/of experts.

Agendapunten

 1. 1

  Op basis van de aangeleverde onderwerpen bij de diverse agendapunten bepalen hoe de avond zal verlopen. Als er bijvoorbeeld bij bepaalde agendapunten geen onderwerpen zijn aangeleverd dan kan er geschoven worden met blokken.

 2. 2

  Zijn er stukken (bijvoorbeeld: antwoorden op schriftelijke vragen of raadsinformatiebrieven) of bijeenkomsten (bijvoorbeeld: inloopbijeenkomst voor omwonenden of presentaties) vanuit B&W waarover vragen zijn.
  Verzoek aan raadsleden om uiterlijk woensdag 9:00 uur vóór deze bijeenkomst de onderwerpen aan te leveren bij de griffie; die worden dan onder dit agendapunt opgenomen.


  Voor insprekers geldt hetzelfde als nu vermeld is bij agendapunt 3 'actualiteiten'.


  Vooraf aangeleverde onderwerpen:
  Aanvullende vragen over de reactie op de schriftelijke vragen van D66 over NIS2 Cyberbeveiliging - aangeleverd door D66

 3. 3

  ‘Actualiteiten’: raadsleden bevragen het college over actualiteiten die er spelen (bijvoorbeeld: voortgang projecten, uitvoering moties)
  Verzoek aan raadsleden om uiterlijk woensdag 9:00 uur vóór deze bijeenkomst de onderwerpen aan te leveren bij de griffie; die worden dan onder dit agendapunt opgenomen.


  Nb. Inwoners en belanghebbenden die niet over een raadsvoorstel willen inspreken maar over een actualiteit; krijgen daarvoor onder dit agendapunt de mogelijkheid om maximaal 5 minuten in te spreken.


  Insprekers kunnen gedurende maximaal vijf minuten spreken (bij meer dan zes insprekers wordt tijd ingekort. Zij krijgen aanbeveling om vooraf via de griffie hun spreektekst aan te leveren en te bedenken wat hun belangrijkste boodschap aan de raad is (voor als de voorzitter hen verzoekt af te ronden). Bovendien is het voor insprekers nuttig om te weten dat de vergadering live wordt uitgezonden en later ook is terug te zien via www.raadnieuwkoop.nl. Na de inspraak kunnen raadsleden nog één verduidelijkingsvraag stellen (zonder vervolgvragen).


  Voor insprekers is het handig om te weten dat zij niet direct een reactie van de gemeenteraad als geheel kunnen verwachten. Als raadsleden meer informatie willen hebben van de inspreker, dan kunnen zij (via de griffie) contact zoeken.


  Vooraf aangeleverde onderwerpen:

  • Vaststelling van de LES (lokale energiestrategie) door Kaag & Braassem, koppeling RES en zorgen over windmolens nabij gemeentegrens - aangeleverd door Natuurlijk Nieuwkoop.
  • Het ruimtelijk voorstel van de provincie Zuid-Holland in het kader van de Ruimtelijke Puzzel - aangeleverd door de VVD. "Graag hoort de VVD van de wethouder welke inhoudelijke reactie door Nieuwkoop is gegeven op het ruimtelijk voorstel van de provincie Zuid-Holland en of en zo ja, welke rol zij voor de gemeenteraad ziet in dit verband (ruimtelijk voorstel en Ruimtelijke Puzzel). Een ander aspect is de informatieverstrekking vanuit het college over wat op provinciaal en rijksniveau gebeurt met de woningbouwopgave."
 4. 4

  Inwoners en belanghebbenden kunnen maximaal 5 minuten inspreken over de raadsvoorstellen die voor de komende meningsvormende raad zijn geagendeerd. Aan de insprekers kunnen verhelderende vragen gesteld worden door de raadsleden. Insprekers moeten zich uiterlijk 8 uur van te voren aanmelden via griffier@nieuwkoop.nl (liever al eerder).


  De raadvoorstellen waarvoor zich insprekers hebben aangemeld worden als eerste behandeld.


  Voor insprekers geldt hetzelfde als nu vermeld is bij agendapunt 3 'actualiteiten'.


  Daarna is het aan de raad om vragen te stellen aan de portefeuillehouder (burgemeester en/of wethouder) over de raadsvoorstellen. In de meningsvormende raad vervalt het rondje met 2 vragen aan de portefeuillehouder. Deze bijeenkomst is primair bedoeld om 'politieke' vragen te stellen; technische vragen worden nog steeds zoveel mogelijk vooraf per mail gesteld. Technische vragen zijn vragen naar feiten of ter verduidelijking. Aan raadsleden & fractieassistenten om voor woensdagochtend 9.00 uur aan de griffie te melden als ze over bepaalde raadsvoorstellen vragen willen gaan stellen (anders zitten er betrokken ambtenaren voor niets voor ondersteuning van B&W op de tribune).


  Iedere fractie krijgt maximaal twee vragen op hoofdlijnen te stellen en wordt verzocht zich te beperken met vervolgvragen. Als iedere fractie geweest is eventueel bezien of er nog meer technische vragen zijn.

 5. 4.A.a

  B&W stelt de raad voor (1) Het bestemmingsplan ‘Langeraarseweg 15, Ter Aar’ (NL.IMRO.0569.bpTARlangeraaweg15-va01) ongewijzigd vast te stellen (2) Het college te machtigen voor afhandeling van de planologische procedure.


  Samenvatting: Voorgestelde aanpassing van het bestemmingsplan ‘Langeraar en Papenveer’ en herziening heeft betrekking op de locatie Langeraarseweg 15 in Langeraar. Door aanpassing van het bestemmingsplan worden planologische mogelijkheden voor glastuinbouw weggenomen, zodat hier geen nieuw glastuinbouwbedrijf gestart kan worden. Hierdoor verdwijnt een van de laatste glastuinbouwlocaties in de kern Langeraar. Dit levert ruimtelijke kwaliteitswinst op. Vrijkomende bouwrechten worden verhandeld. Verder wordt met het bestemmingsplan voorzien in omzetting van de bestaande (agrarische) bedrijfswoning en herbouw van deze woning in een burgerwoning. Het bestemmingsplan ‘Langeraarseweg 15, Langeraar’ heeft in ontwerp ter visie gelegen. Op de ter visie legging van het bestemmingsplan zijn geen zienswijzen ontvangen. Wel zijn enkele reacties in het kader van het wettelijk vooroverleg ontvangen. Deze vooroverlegreacties zijn positief en geven geen aanleiding tot aanpassing van het bestemmingsplan. Uw raad wordt voorgesteld om het bestemmingsplan ‘Langeraarseweg 15, Ter Aar’ ongewijzigd vast te stellen ten opzichte van het ontwerp.

 6. 4.A.b

  B&W stelt de raad voor (1) In te stemmen met de concept zienswijze en (2) De zienswijze aan te bieden aan het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland.


  Samenvatting: In Holland Rijnland is de afgelopen anderhalf jaar gewerkt aan de totstandkoming van de regionale investeringsagenda. Op 31 januari heeft het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland de Regionale investeringsagenda vrijgegeven voor zienswijzen. Aan de dertien gemeenteraden wordt gevraagd om te reageren op de investeringsagenda en het financieel voorstel. Het college stelt de raad voor om in te stemmen met de zienswijze en deze aan te bieden aan het Dagelijks Bestuur.

 7. 4.A.c

  B&W stelt de raad voor (1) Geen zienswijze op 3e wijziging gemeenschappelijke regeling in te dienen. (2) De reactie kenbaar te maken aan het Dagelijks Bestuur volgens de bijgevoegde conceptbrief. (3) Indien er geen zienswijzen zijn ingediend door de deelnemers van SVHW die leiden tot een wijziging van de 3e wijziging GR SVHW 2023, in te stemmen met de ongewijzigde 3e wijziging Gemeenschappelijke Regeling SVHW 2023.


  Samenvatting: Deze wijziging van de Gemeenschappelijke regeling samenwerking vastgoedinformatie, heffing en waardebepaling (SVHW) vloeit voort uit het verzoek om toetreding van de gemeente Geertruidenberg per 1 januari 2025. Het aantal Deelnemers wijzigt hiermee van 14 naar 15.


  Onder voorbehoud van het op tijd aanleveren van het raadsvoorstel en het concept raadsbesluit door het college van B&W. Ter informatie is alvast de brief (incl. bijlagen) van SVHW toegevoegd.
  Op 27 februari is het raadsvoorstel, -besluit en de concept reactiebrief aangeleverd.

 8. 5

  Het college van B&W kondigt uiterlijk woensdag 9:00 uur vóór deze bijeenkomst de onderwerp(en) aan bij de griffie (liever eerder - zodra het bekent is); die worden dan onder dit agendapunt opgenomen.
  Het college van B&W kan zelf de 'vorm' bepalen bijvoorbeeld een gesprek of een korte presentatie.
  Als het college van B&W input wil ophalen bij de raad dan moeten er 2 weekenden van te voren stukken beschikbaar zijn met concrete stellingen, vragen, enz. zodat voorbereiding in de fracties mogelijk is. Een dergelijk stuk kan ook geagendeerd worden voor de Meningsvormende Raad.


  De openbare presentatie van B&W vervalt.

 9. 6

  Als onderwerpen niet aan bod zijn gekomen schuiven ze door naar de volgende Oriënterende Raad of rechtstreeks naar de Meningsvormende Raad.