Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Oriënterende raad

Aangepaste agenda met 4 raadsvoorstellen

donderdag 16 mei 2024

20:00 - 22:30
Locatie

Raadszaal Nieuwveen

Voorzitter
Remco Hendriks
Toelichting

Bespreking raadsvoorstellen Vaststellen beleidskader zonne-energie Gemeente Nieuwkoop, Realisatie flexwoningen Ter Aar Noord Oost, Bestemmingsplan Hart van Vrouwenakker en Strategische koers 2024 – 2040 gebiedsontwikkeling woningbouwHet doel van deze Oriënterende Raad is om informatie te verzamelen door het stellen van vragen aan het college van B&W, inwoners / belanghebbenden en/of experts


(Deze bijeenkomst kent niet de gebruikelijke structuur van een oriënterende raad maar bespreekt alleen de genoemde raadsvoorstellen. De gebruikelijke onderwerpen zoals actualiteiten en terugkijken vindt u in de andere oriënterende raad parallel aan deze vergadering)

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2

  Inwoners en belanghebbenden kunnen maximaal 5 minuten inspreken over de raadsvoorstellen die voor de komende meningsvormende raad zijn geagendeerd. Aan de insprekers kunnen verhelderende vragen gesteld worden door de raadsleden. Insprekers moeten zich uiterlijk 8 uur van te voren aanmelden via griffier@nieuwkoop.nl (liever al eerder).


  Insprekers kunnen gedurende maximaal vijf minuten spreken (bij meer dan zes insprekers wordt tijd ingekort. Zij krijgen aanbeveling om vooraf via de griffie hun spreektekst aan te leveren en te bedenken wat hun belangrijkste boodschap aan de raad is (voor als de voorzitter hen verzoekt af te ronden). Bovendien is het voor insprekers nuttig om te weten dat de vergadering live wordt uitgezonden en later ook is terug te zien via www.raadnieuwkoop.nl. Na de inspraak kunnen raadsleden nog één verduidelijkingsvraag stellen (zonder vervolgvragen).


  Voor een inspreker handig om te weten zij niet direct een reactie van de gemeenteraad als geheel kunnen verwachten. Als raadsleden meer informatie willen hebben van de inspreker, dan kunnen zij (via de griffie) contact zoeken.


  Daarna is het aan de raad om vragen te stellen aan de portefeuillehouder (burgemeester en/of wethouder) over de raadsvoorstellen. In de meningsvormende raad vervalt het rondje met 2 vragen aan de portefeuillehouder. Deze bijeenkomst is primair bedoeld om 'politieke' vragen te stellen; technische vragen worden nog steeds zoveel mogelijk vooraf per mail gesteld. Technische vragen zijn vragen naar feiten of ter verduidelijking. Aan raadsleden & fractieassistenten om voor woensdagochtend 9.00 uur aan de griffie te melden als ze over bepaalde raadsvoorstellen vragen willen gaan stellen (anders zitten er betrokken ambtenaren voor niets voor ondersteuning van B&W op de tribune).


  Iedere fractie krijgt maximaal twee vragen op hoofdlijnen te stellen en wordt verzocht zich te beperken met vervolgvragen. Als iedere fractie geweest is eventueel bezien of er nog meer technische vragen zijn.

 3. 2.A.a

  B&W stelt de raad voor:
  1. Het Beleidskader zonne-energie Gemeente Nieuwkoop vast te stellen, waaronder:
  a. De zoekgebieden zonne-energie
  b. De ruimtelijke voorwaarden binnen het locatiespecifieke spoor (trede 2 en 3 zonneladder)
  c. De ruimtelijke voorwaarden en maatschappelijke criteria binnen het gebiedsgerichte spoor (trede 4 zonneladder)
  d. De Nieuwkoopse routes naar lokaal eigendom, zijnde: Greendeal in combinatie met een energiegemeenschap of maatschappelijke tender
  2. De lijst adviesrecht te wijzigen door de volgende passages uit de relevante categorie te verwijderen: “en weiden met zonnepanelen” alsmede ”en voor zover sprake is van weiden met zonnepanelen, de geprojecteerde oppervlakte van de panelen meer bedraagt dan 2500 m2  Samenvatting: Aansluitend op het raadsbesluit RES 1.0 Holland Rijnland is een beleidskader zonne-energie opgesteld met als doel om duurzame productie van elektriciteit lokaal mogelijk te maken. Het beleidskader is een ‘ruimtelijk ordening instrument’ dat de voorwaarden beschrijft voor het plaatsen van opstellingen van zonnepanelen. Het geeft aan hoe de gemeente de regie houdt op het proces te komen tot een gebiedsontwikkeling waar zonnevelden deel van uit maken. Het geeft inzicht in de ruimtelijke mogelijkheden en de manier waarop dat goed ingepast kan worden in het landschap. Het beleidskader is géén instrument om te bepalen hoe zonne-energie wordt opgewekt en wat daar technisch voor nodig is. Het zegt ook niets over netcongestie, dunne kabels en andere uitdagingen rondom het elektriciteitsnet. Wel biedt het mogelijkheden om lokaal eigendom en financiële participatie van inwoners voor elkaar te krijgen. Met dit beleidskader worden zoekgebieden aangewezen en ruimtelijke voorwaarden voorgesteld die gekoppeld zijn aan het locatiespecifieke en gebiedsgerichte spoor. Er zijn maatschappelijke criteria in opgenomen en voorstellen gedaan voor Nieuwkoopse routes naar lokaal eigendom. Dit beleidskader werkt de voorwaarden op basis waarvan medewerking kan worden verleend nader uit ten opzichte van het omvangscriterium waarop eerder het adviesrecht van de raad van toepassing is verklaard. Dit raadsvoorstel voorziet dan ook in het verwijderen van de passages over zonnevelden uit de lijst adviesrecht als tweede besluitpunt.


  Bijlage 3 'GS planMER windenergie' volgt later. (deze brief met bijlagen is 16-5 aangeleverd door het college van B&W en toegevoegd - wat later aangeleverd dan gepland omdat de uitkomst van de regio dag Holland Rijnland is afgewacht)
  Natuurlijk Nieuwkoop heeft al aangekondigd vragen te willen stellen.

 4. 2.A.b

  B&W stelt de raad voor:
  1. De selectieprocedure voor de locatie Ter Aar Noordoost, zoals besloten op 13 april 2023 als afgerond te beschouwen.
  2. In te stemmen met het inrichtingsplan voor de locatie Ter Aar Noordoost met flexwoningen en de daarvoor beoogde fasering.
  3. De grondexploitatie GZ 14 Flexwonen Ter Aar Noordoost (fase 1), te Ter Aar per 1 juli 2024 te openen.
  4. Het resterende bedrag van € 894.000 in de Reserve flexibele woonvormen te storten in de Reserve reservering woningbouw.
  5. Ter dekking van het nadelige saldo van de grondexploitatie een bedrag van € 911.000 toe te voegen aan de Voorziening nadelige saldi grondexploitaties en dit bedrag ten laste te brengen van de Reserve reservering woningbouw.
  6. Een bedrag van € 119.000 toe te voegen aan de Reserve onvoorzien grondexploitaties ten laste van de Algemene reserve.
  7. In te stemmen met de onttrekking van de strategische grond 05 Oostkanaalweg, Ter Aar (6.793m2) en deze gronden in te brengen in de grondexploitatie GZ 14 Flexwonen Ter Aar Noordoost (fase 1).
  8. Een bedrag van circa € 48.000 (voorbereidingskosten) in te brengen in de grondexploitatie GZ 14 Flexwonen Ter Aar Noordoost (fase 1) per 1 juli 2024.
  9. Begrotingswijziging nr. 2024-05 vast te stellen.


  Samenvatting: Het college van Burgemeester & Wethouders heeft afgelopen zomer vijf mogelijke locaties geselecteerd om verder te onderzoeken als locatie voor flexwoningen. Eén van die locaties is de voormalige locatie van volkstuinvereniging De Geschikte Peer (in het gebied Ter Aar Noordoost). Met dit raadsvoorstel vragen wij de gemeenteraad aanvullend op het locatiebesluit dat op 14 december genomen werd, in te stemmen met de manier waarop de locatie wordt ingericht met flexwoningen en de daarvoor beoogde fasering, en te besluiten om een grondexploitatie vast te stellen voor de realisatie van het bouw- en woonrijp maken van de eerste fase.


  Natuurlijk Nieuwkoop heeft al aangekondigd vragen te willen stellen.

 5. 2.A.c

  B&W stelt de raad voor (1) De Nota van Beantwoording voor het bestemmingsplan Hart van Vrouwenakker te Vrouwenakker vast te stellen (2) Het bestemmingsplan Hart van Vrouwenakker gewijzigd vast te stellen ten opzichte van het Ontwerpbestemmingsplan Hart van Vrouwenakker (3) Het college te machtigen voor afhandeling van de planologische procedure.


  Samenvatting: Voor Hart van Vrouwenakker (voorheen Vrouwenakker-West) is via een aanbestedingsprocedure in juni 2023 het winnend ontwerp van de woonbuurt Vrouwenakker-West van VORM geselecteerd en gecontracteerd. Daarna is de planologische procedure voor het bestemmingsplan voorbereid. Hiervoor is op 21 december 2023 het ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegd voor de duur van 8 weken onder IMRO nummer: NL.IMRO.0569.bpVrouwenakerWest-on01. Er zijn vijf (5) zienswijzen ingediend. Op 27 februari 2024 heeft de hoorzitting bij de hoorcommissie van uw raad plaatsgevonden inzake de zienswijzen. De Nota van Beantwoording geeft een beschouwing op de standpunten uit de zienswijzen en onderbouwt welke zienswijzen zijn weerlegd en waarom. Ook geeft de Nota van Beantwoording aan welke zienswijzen hebben geleid tot aanpassingen van het bestemmingsplan en waarom. Daarnaast zijn in de Nota van Beantwoording nog enkele wijzigingen opgenomen die ‘ambtshalve’ nodig werden geacht. Het college van B&W stelt aan de gemeenteraad voor om de Nota van Beantwoording voor het bestemmingsplan Hart van Vrouwenakker vast te stellen en het college te machtigen voor afhandeling van de planologische procedure. Dat betekent dat de standpunten uit de Nota van Beantwoording worden verwerkt als aanpassing op het ontwerpbestemmingsplan. Dit leidt tot het definitieve bestemmingsplan. De vastgestelde Nota van Beantwoording leidt dus tot de voorgestelde aanpassingen in het bestemmingsplan. Het daarmee vastgestelde bestemmingsplan wordt medio juni 2024 voor 6 weken ter inzage gelegd onder IMRO nummer: NL.IMRO.0569.bpVrouwenakerWest-va01.Indien dit niet leidt tot beroep, zal het bestemmingsplan eind juli 2024 onherroepelijk zijn.

 6. 2.A.d

  B&W stelt de raad voor:
  De strategische koers 2024 – 2040 gebiedsontwikkeling woningbouw vast te stellen, met daarin:
  a. De volgende te behalen resultaten (projecten):
  - Het afronden van de lopende projecten tot en met 2030: Buytewech Noord, Noordeinde, Lindelaan, Teylerspark II, Dorpshart Ter Aar, Woerdense Verlaat ter hoogte van de school, Vrouwenakker West, Land van Koppen fase 3 en IKC Langeraar.
  - Opstarten van nieuwe kleine projecten in de periode 2024 – 2030: De Kleine Verwondering (5 percelen grond binnen de kern Nieuwveen), Langeraar Westzijde fase 1 (Altior-locatie inclusief de Schakel), Achterweg, rondom IKC Nieuwveen en de Wel.
  - Na afronding van de verkennende fase het project Ter Aar Zuidoost (particulier initiatief) vanaf 2024 in samenhang met de verkeers- en ontsluitingsproblematiek rondom de Kerkweg in Ter Aar verder uitwerken.
  - Flexwonen: afronden fase 1 Ter Aar Noordoost plaatsen van 18 flexwoningen – 2025.
  b. De volgende inspanningen (activiteiten, geen projecten) uit te voeren:
  - Afronden van het verkennend onderzoek en het in kaart brengen van het vervolgproces voor Ter Aar Noordoost en Langeraar westzijde (fase 2 en 3) – 2024 – 2025.
  - Het benutten van mogelijkheden van flexibele woonvormen – 2024 - 2025.
  - Deelnemen aan regionale overleggen (bijvoorbeeld: versnellingstafel en ambtelijke werkgroep wonen).
  - Voeren van gesprekken met de provincie over vraagstukken rondom gebiedsontwikkeling woningbouw.
  - Voeren van periodiek overleg met woningcorporaties over de prestaties en ontwikkelingen.
  - Volgen van de woningmarkt om tijdig in te kunnen spelen op veranderingen.
  - Vergroten van onze kennis en vaardigheden om de woningbouw te kunnen blijven versnellen.
  - Optimaliseren van de samenwerking binnen en buiten de gemeentelijke organisatie.
  - Binnen de projecten het omgevingsgericht werken gebruiken om de communicatie en participatie per projectfase te bepalen en uit te voeren – per projectfase en per project.
  - Weten wat er speelt in de samenleving door bijvoorbeeld relevante informatie uit participatietrajecten te delen en mee te nemen in andere projecten of beleidsvorming, omgevingsgericht te werken en te evalueren.
  - Monitoren op basis van doelstelling/doelgerichtheid, planning, kwaliteit, haalbaarheid, tempo, efficiëntie, flexibiliteit en van de gebruikte middelen. Hierover één keer per jaar via een raadsinformatiebrief en via de gebruikelijke planning & controlcyclus te rapporteren


  Samenvatting: In de periode 2019 – 2040 zijn minimaal 2.300 woningen nodig om in de lokale woningbehoefte te kunnen voorzien. Daarnaast is een gevarieerd woningaanbod nodig, waarbij betaalbaarheid en woonvormen voor ouderen (woonzorgvisie Nieuwkoop) aandacht vragen. Bovendien is onze integrale woningbouwprogramma Nieuwkoop 2020 volledig in uitvoering. Alle projecten uit dit programma zijn in uitvoering dan wel afgerond. Verder moeten we concluderen dat we geen 2.300 woningen realiseren met de projecten vanuit het integraal woningbouwprogramma, de particuliere initiatieven (periode 2019 tot en met 2040) en de nu lopende projecten van woningcorporaties. We weten ook dat een woningbouwproject, in het meest gunstige geval, gemiddeld zeven jaar duurt. Door dit voorstel vast te stellen hebben we met de ‘strategische koers 2024 – 2040 gebiedsontwikkeling woningbouw’ voor komende jaren een kompas voor het bouwen van nog meer toekomstbestendige woningen.


  Natuurlijk Nieuwkoop heeft al aangekondigd vragen te willen stellen.