Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Oriënterende raad

donderdag 4 april 2024

20:00 - 22:00
Locatie

Raadszaal Nieuwveen

Voorzitter
Remco Hendriks
Toelichting

Het doel van deze Oriënterende Raad is om informatie te verzamelen door het stellen van vragen aan het college van B&W, inwoners / belanghebbenden en/of experts.

Agendapunten

 1. 1

  Op basis van de aangeleverde onderwerpen bij de diverse agendapunten bepalen hoe de avond zal verlopen. Als er bijvoorbeeld bij bepaalde agendapunten geen onderwerpen zijn aangeleverd dan kan er geschoven worden met blokken.

 2. 2

  Zijn er stukken (bijvoorbeeld: antwoorden op schriftelijke vragen of raadsinformatiebrieven) of bijeenkomsten (bijvoorbeeld: inloopbijeenkomst voor omwonenden of presentaties) vanuit B&W waarover vragen zijn.
  Verzoek aan raadsleden om uiterlijk woensdag 9:00 uur vóór deze bijeenkomst de onderwerpen aan te leveren bij de griffie; die worden dan onder dit agendapunt opgenomen.
  Voor insprekers geldt hetzelfde als nu vermeld is bij agendapunt 3 'actualiteiten'.
  Vooraf aangeleverde onderwerpen:

  • Gevolgen agrarische bedrijven reconstructie Vriezenweg, reactie college op vragen van Natuurlijk Nieuwkoop (raadsbrief 126)

  • Stand van zaken acties gemeente toegankelijkheid en openbaarheid wandelpad Hogendijk, Nieuwveen, reactie college op schriftelijke vragen van Natuurlijk Nieuwkoop (brief 408)

 3. 3

  ‘Actualiteiten’: raadsleden bevragen het college over actualiteiten die er spelen (bijvoorbeeld: voortgang projecten, uitvoering moties)
  Verzoek aan raadsleden om uiterlijk woensdag 9:00 uur vóór deze bijeenkomst de onderwerpen aan te leveren bij de griffie; die worden dan onder dit agendapunt opgenomen.


  Nb. Inwoners en belanghebbenden die niet over een raadsvoorstel willen inspreken maar over een actualiteit; krijgen daarvoor onder dit agendapunt de mogelijkheid om maximaal 5 minuten in te spreken.


  Insprekers kunnen gedurende maximaal vijf minuten spreken (bij meer dan zes insprekers wordt tijd ingekort). Zij krijgen aanbeveling om vooraf via de griffie hun spreektekst aan te leveren en te bedenken wat hun belangrijkste boodschap aan de raad is (voor als de voorzitter hen verzoekt af te ronden). Bovendien is het voor insprekers nuttig om te weten dat de vergadering live wordt uitgezonden en later ook is terug te zien via www.raadnieuwkoop.nl. Na de inspraak kunnen raadsleden nog één verduidelijkingsvraag stellen (zonder vervolgvragen).


  Voor een inspreker handig om te weten zij niet direct een reactie van de gemeenteraad als geheel kunnen verwachten. Als raadsleden meer informatie willen hebben van de inspreker, dan kunnen zij (via de griffie) contact zoeken.
  Vooraf aangeleverde onderwerpen:

  • Vraag over parkeren en handhaving Reghthuysplein, Nieuwkoop - aangeleverd door Natuurlijk Nieuwkoop
 4. 4

  Inwoners en belanghebbenden kunnen maximaal 5 minuten inspreken over de raadsvoorstellen die voor de komende meningsvormende raad zijn geagendeerd. Aan de insprekers kunnen verhelderende vragen gesteld worden door de raadsleden. Insprekers moeten zich uiterlijk 8 uur van te voren aanmelden via griffier@nieuwkoop.nl (liever al eerder).


  De raadvoorstellen waarvoor zich insprekers hebben aangemeld worden als eerste behandeld.


  Voor insprekers geldt hetzelfde als nu vermeld is bij agendapunt 3 'actualiteiten'.


  Daarna is het aan de raad om vragen te stellen aan de portefeuillehouder (burgemeester en/of wethouder) over de raadsvoorstellen. In de meningsvormende raad vervalt het rondje met 2 vragen aan de portefeuillehouder. Deze bijeenkomst is primair bedoeld om 'politieke' vragen te stellen; technische vragen worden nog steeds zoveel mogelijk vooraf per mail gesteld. Technische vragen zijn vragen naar feiten of ter verduidelijking. Aan raadsleden & fractieassistenten om voor woensdagochtend 9.00 uur aan de griffie te melden als ze over bepaalde raadsvoorstellen vragen willen gaan stellen (anders zitten er betrokken ambtenaren voor niets voor ondersteuning van B&W op de tribune).


  Iedere fractie krijgt maximaal twee vragen op hoofdlijnen te stellen en wordt verzocht zich te beperken met vervolgvragen. Als iedere fractie geweest is eventueel bezien of er nog meer technische vragen zijn.

 5. 4.A.a

  De raad besluit:
  1. In te stemmen met de volgende opdrachten aan het college (aanbevelingen 1 tot en met 5):
  a. Institutionaliseer en bestendig het contact met externe (markt)partijen om de opgave in Nieuwkoop gezamenlijk aan te pakken;
  b. Breng in 2024 nieuwe plancapaciteit in beeld om de doelstellingen tot 2030 en verder te kunnen realiseren en leg op basis van deze inventarisatie een voorstel aan de raad om daarna richting te geven;
  c. Ga aan de slag met de voorbereiding voor het opstellen van een nieuwe woonvisie voor de periode van vijf jaar (2026 tot 2031) en leg hiervoor een startnotitie aan de gemeenteraad voor;
  d. Evalueer in 2025 de doeltreffendheid en doelmatigheid van het team woningbouw en informeer de gemeenteraad over de uitkomsten hiervan;
  e. Herijk de inzet van het woonfonds zodat het weer bijdraagt aan de woningbouwdoelstellingen en leg een voorstel hiervoor uiterlijk in Q3 2024 ter vaststelling voor aan de gemeenteraad.
  2. In te stemmen met de volgende opdrachten aan de gemeenteraad (aanbevelingen (6 en 7):
  a. Organiseer bij de eerste bespreking van de woningbouwmonitor een moment om met elkaar te spreken over de kwaliteit en volledigheid van de monitor en hieruit input mee te geven aan college en ambtelijke organisatie om deze verder te verbeteren;
  b. Organiseer een Jaargesprek Wonen met de gemeenteraad om meer te sturen op de beleidsdoelen aan de voorkant en verzoek het college om dit gesprek van inhoud te voorzien door vooraf een raadsinformatiebrief te sturen over de voortgang van de beleidsdoelen.


  Samenvatting: De onafhankelijke rekenkamer van de gemeenteraad van Nieuwkoop heeft onderzoek gedaan naar de uitvoering van de woonvisie en versnelling van de woningbouwopgave (7 februari 2024). Het onderzoek maakt inzichtelijk waar Nieuwkoop staat in het realiseren van ambities en doelen op het gebied van wonen zoals deze zijn vastgelegd in de woonvisie 2016 – 2025. Het geeft ook een eerste analyse van de ingezette versnelling woningbouw. In dit raadsvoorstel zijn de conclusies van dit onderzoek opgenomen. De raad wordt voorgesteld de aanbevelingen vast te stellen en opdrachten te geven richting college en gemeenteraad zelf.
  In tegenstelling tot eerdere berichtgeving alhier zal het raadsvoorstel wél tijdens deze Oriënterende Raad worden besproken.

 6. 4.A.b

  B&W stelt de raad voor:
  Het huidige beleid voor het inzamelen van huishoudelijk afval voor de periode 2024 – 2026 te continueren, meer specifiek:
  1. De wijze van inzamelen van het restafval te handhaven (minicontainers 1 x per twee weken en verzamelcontainers voor de gestapelde bouw).
  2. Het behouden van de huidige tariefstructuur van de afvalstoffenheffing: Een ‘relatief’ hoog vastrecht en bescheiden variabele tarieven voor restafval.
  3. Doorgaan met bronscheiding van PMD.
  4. De huidige wijze van inzamelen voor de komende drie jaar vaststellen.
  5. De PMD-inzameling bij de gestapelde bouw verbeteren. De PMD-zakken wekelijks inzamelen in plaats van elke veertien dagen. De jaarlijkse kosten hiervoor bedragen € 20.092 (€ 1,63 per huishouden). Deze kosten dekken uit een verhoging van de afvalstoffenheffing.
  6. Het college wordt gevraagd ontwikkelingen op het gebied van inzamelmiddelen, inzameling en verwerking van afval actief te blijven volgen. Als mogelijke maatregelen bijdragen aan de doelstellingen van Nieuwkoop deze separaat aan de raad voorleggen ter besluitvorming. Als eerste zal dit een demontagehal voor grof huishoudelijk restafval zijn.


  Samenvatting: Met de invoering van tariefdifferentiatie per 1 januari 2020 heeft de gemeente Nieuwkoop een flinke stap gezet naar een betere afvalscheiding. De doelstelling van 75 % hergebruik wordt gerealiseerd en de hoeveelheid restafval is afgenomen tot 112 kilogram per inwoner per jaar. Uit de landelijke en regionale benchmark blijkt dat tariefdifferentiatie in combinatie met bronscheding van PMD voor een weinig stedelijke gemeente als Nieuwkoop een goed functionerend systeem is. De kosten van het systeem zijn vergelijkbaar met andere Cyclus-gemeenten en buurgemeenten. Ook is er voldoende draagvlak bij de inwoners. In de oriënterende gemeenteraad van 11 januari 2024 zijn de resultaten van diftar gepresenteerd. Ook is bekeken welke verdere verbeteringen mogelijk zijn in de komende periode. In dit raadsvoorstel worden de keuzes voorgelegd voor besluitvorming.


  Discussiepunt SBN (afhankelijk van reactie op technische vraag): vrijstellingsmogelijkheid van een vergunning naar een meldingsplicht voor een container ombouw. Gezien de geringe extra hoogte (max. 20cm) wat buiten het bestemmingsplan valt voor 'bouwwerken in de voortuin' en de daarbij behorende legeskosten.

 7. 4.A.c

  B&W stelt de raad voor:
  1. Het bestemmingsplan ‘Geerweg 61-63, Ter Aar’ (NL.IMRO.0569.bpTARgeerweg6163-va01) gewijzigd vast te stellen ten opzichte van het ontwerp.
  2. Het college te machtigen voor afhandeling van de planologische procedure.


  Samenvatting: Verzocht is om het bestemmingsplan aan te passen voor de locatie Geerweg 61-63 in Ter Aar. Met het aanpassen van het bestemmingsplan wordt het mogelijk om de bestaande bedrijfswoning te gebruiken als burgerwoning. Daarnaast wordt het mogelijk om de woning op een andere plek te herbouwen. De nieuwe woning zal voldoen aan de huidige normen op het gebied van duurzaamheid. Naast het omzetten en het herbouwen van de bestaande bedrijfswoning wordt bedrijfsbebouwing gesloopt. Ook wordt de bestaande ontsluiting van de caravanstalling verplaatst.Het bestemmingsplan ‘Geerweg 61-63, Ter Aar’ heeft in ontwerp ter visie gelegen. Er zijn geen zienswijzen ontvangen. Wel zijn reacties ontvangen van vooroverlegpartners. Een van deze reacties leidt tot een aanpassing van het bestemmingsplan. Het gaat om een aanpassing van de klimaatparagraaf in de toelichting van het bestemmingsplan. Verzocht wordt om het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen ten opzichte van het ontwerp.

 8. 4.A.d

  B&W stelt de raad voor:
  1. Het beleidsdocument “Herijking Transitievisie Warmte gemeente Nieuwkoop” vast te stellen.
  2. De focus van de gemeente Nieuwkoop blijft op ‘aardgasvrij gereed’ zolang het Wetsvoorstel Collectieve Warmte (WCW) en het Wetsvoorstel Gemeentelijke Instrumenten Warmtetransitie (WGIW) nog niet zijn vastgesteld.
  3. De gemeente Nieuwkoop zet in op het realiseren van publieke collectieve warmtenetten als deze de laagste maatschappelijke kosten hebben en deze financieel en organisatorisch haalbaar zijn.
  4. De gemeente Nieuwkoop hanteert als uitgangspunt bij toekomstige warmtenetten een publiek meerderheidsbelang. Daarbij kan een uitzondering gemaakt worden voor warmtegemeenschappen van afnemers die samen hun eigen warmtevoorziening willen ontwikkelen.
  5. De volgende herijking van de Transitievisie Warmte vindt over twee jaar plaats.


  Samenvatting: In 2021 heeft de gemeente Nieuwkoop de eerste Transitievisie Warmte vastgesteld. Hierin is aangegeven op welke manier gebouwen en woningen in de gemeente Nieuwkoop naar duurzame vormen van verwarmen kunnen gaan. Bij de vaststelling in 2021 is een amendement opgenomen om de herijking al na twee jaar uit te voeren in plaats van na vijf jaar. Deze herijking bouwt voort op de analyse uit 2021. De afgelopen twee jaar vonden ingrijpende ontwikkelingen plaats in het vakgebied van de warmtetransitie en specifiek in de betaalbaarheid van warmtenetten. Een belangrijk onderdeel wat nog mist, is de vaststelling van de Wet Collectieve Warmte en de Wet Gemeentelijke Instrumenten Warmtetransitie. Deze wetten zijn een essentiële schakel in het aanwijzen van wijken voor aardgasvrij. Daarom zullen we over 2 jaar opnieuw herijken.
  Deze herijking geeft een update van de ontwikkelingen en de stand van zaken. Zo zijn de warmtebronnen en warmteclusters geactualiseerd. Daarnaast wordt ingegaan op de kansen voor collectieve warmtevoorzieningen. Voor het eigendom en beheer van warmtenetten bestaat de keuze tussen een publiek of privaat meerderheidsbelang. Met een publiek meerderheidsbelang kunnen maatschappelijke waarden beter geborgd worden dan bij privaat eigendom. Wel is het de vraag of publieke organisaties over voldoende uitvoeringskracht en financiële middelen beschikken. Een warmtebedrijf is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de taken op het gebied van de warmtevoorziening. Deelneming in een warmtebedrijf heeft impact op de gemeentelijke organisatie. Daarnaast moeten woningen voldoende geïsoleerd en aardgasvrij-gereed zijn. Daarom zet de gemeente in op wijkaanpakken om inwoners te ondersteunen bij het verduurzamen van de woning.

 9. 4.A.e

  Stukken zijn 22 maart 2024 aangeleverd.


  B&W stelt de raad voor een bedrag van €3.500.000 ter beschikking te stellen om de starterslening in de gemeente Nieuwkoop voort te zetten.


  Samenvatting: De raad wordt voorgesteld om €3.500.000 beschikbaar te stellen om de starterslening in Nieuwkoop voort te zetten. Met de starterslening wordt het verschil tussen het maximale hypotheekbedrag en de totale aankoopsom van de woning gefinancierd.

 10. 4.A.f

  Stukken zijn 26 maart aangeleverd.
  Wat B&W betreft (advies aan raad) vooral om te bespreken in OR (en mogelijk in de MR) en om het mogelijk later in al dan niet aangepaste vorm nogmaals te agenderen - ook ter besluitvorming.


  B&W stelt de raad voor:
  1. De ‘Woonzorgvisie gemeente Nieuwkoop 2024’ (versie 4 maart 2024) vast te stellen.
  2. Daarbij tevens de separate bijlagen van de ‘Woonzorgvisie gemeente Nieuwkoop 2024’ vast te stellen:
  • Richtlijn levensloopbestendige woningen.
  • Richtlijn geclusterde woonvormen voor ouderen.
  • Afwegingskader voor woonzorginitiatieven.
  3. De woonzorgvisie in een addendum op te nemen bij de woonvisie 2016-2025 tezamen met het addendum (2024) van bestaand, afgestemd en besloten beleid vast te stellen waarmee de woonvisie up to date is.


  Samenvatting: De landelijke ontwikkelingen op het gebied van wonen en zorg veranderen snel. Vanuit het Rijk is de oproep gedaan om binnen gemeenten een woonzorgvisie hiervoor te ontwikkelen, als onderdeel van de gemeentelijke woonvisie. De huidige woonvisie van de gemeente Nieuwkoop is vastgesteld in 2016 en loopt af in 2025. Veel van de thema’s die deze voorliggende woonzorgvisie staan voeren wij al uit, maar om te voldoen aan de vraag vanuit het Rijk laten wij dit - aangevuld met enkele nieuwe inzichten - tussentijds vastleggen in een woonzorgvisie, mede omdat er ook een maatschappelijke noodzaak voor het opstellen van een woonzorgvisie is. De woonzorgvisie geeft inzicht in de ontwikkeling van ouderen en aandachtsgroepen, welke uitdagingen er de komende jaren zich aan Nieuwkoop gaan presenteren en hoe wij als gemeente hiermee omgaan. Het uitgangspunt van de woonzorgvisie is om de bewoners vanuit de eigen regie goed te laten wonen, met zorg die op een betaalbare en verantwoorde manier ingericht kan worden. Met het vaststellen van de woonzorgvisie, de richtlijnen, het afwegingskader en de eerder genomen besluiten in het addendum, is de woonvisie van de gemeente voor nu weer up-to-date. Dit is nodig om met de juiste afwegingskaders de woonagenda goed in te richten.

 11. 5

  Het college van B&W kondigt uiterlijk woensdag 9:00 uur vóór deze bijeenkomst de onderwerp(en) aan bij de griffie (liever eerder - zodra het bekent is); die worden dan onder dit agendapunt opgenomen.
  Het college van B&W kan zelf de 'vorm' bepalen. Bijvoorbeeld een gesprek of een korte presentatie.
  Als het college van B&W input wil ophalen bij de raad dan moeten er 2 weekenden van te voren stukken beschikbaar zijn met concrete stellingen, vragen, enz. zodat voorbereiding in de fracties mogelijk is. Een dergelijk stuk kan ook geagendeerd worden voor de Meningsvormende Raad.


  Onderwerpen:

  • Bewoning recreatieparken Zevenhoven
 12. 6

  Als onderwerpen niet aan bod zijn gekomen schuiven ze door naar de volgende Oriënterende Raad of rechtstreeks naar de Meningsvormende Raad.