Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Besluitvormende raadsvergadering

donderdag 28 mei 2020

19:00 - 23:00
Locatie

Online via Microsoft Teams

Voorzitter
Robbert-Jan van Duijn
Toelichting

LET OP: Starttijd 19.00 uur

Agendapunten

 1. 2
  Vaststellen agenda (2020-030)
 2. 3

  Op grond van artikel 41 van het Reglement van Orde kunnen inwoners en belanghebbenden inspreken gedurende maximaal vijf minuten (in totaal maximaal een half uur); dit kan alleen als er door deze persoon niet in een eerdere vergadering over dit onderwerp is ingesproken. Aanmelden kan tot 8 uur voor de vergadering bij de griffie via 0172-521308 of griffier@nieuwkoop.nl.


  Omdat deze vergadering digitaal/online plaatsvindt krijgt u de mogelijkheid om digitaal in te spreken. Wilt u zich dan wel op tijd aanmelden zodat wij u kunnen uitleggen hoe dat in zijn werk gaat. Als u niet in de gelegenheid bent om tijdens de vergadering ‘digitaal’ aanwezig te zijn mail dan uw inspreektekst naar griffier@nieuwkoop.nl

 3. 4

  De besluitenlijst van de besluitvormende raadsvergadering van 23 april 2020.

 4. 5

  Op grond van artikel 44 van het reglement van orde kan de griffie tot 48 uur voor de vergadering de lijst aanvullen.

 5. 6

  De gemeenteraad wordt verzocht op grond van artikel 25 van de Gemeentewet de geheimhouding te bekrachtigen van de geheime stukken (zie concept raadsbesluit).

 6. 6.A
  HAMERSTUKKEN
 7. 7

  B&W stelt de raad o.a. voor om (1) de geactualiseerde grondexploitaties (grexen) vast te stellen, (2) voorziening nadelige saldi te verlagen, (3) risicobedrag dat wordt gebuikt bij de berekening van het Weerstandvermogen te verlagen en (4) een aantal complexen af te sluiten.


  Samenvatting: Conform de regels van de commissie BBV en de vastgestelde kadernota Grondbeleid 2017-2020 is de gemeente verplicht jaarlijks de grondexploitaties te actualiseren.


  Bij de positieve complexen is er een nadeel van € 0,9 miljoen (NCW per 1 januari 2020) te zien. Tegelijk verslechtert het saldo bij de negatieve complexen met € 0,9 miljoen (NCW per 1 januari 2020). De voortgang van de projecten is, met enkele uitzonderingen, in overeenstemming met de planning die in 2019 is geschetst.
  Deze actualisatie heeft ook gevolgen voor de Voorziening Nadelige saldi grondexploitaties en de Reserve Onvoorzien grondexploitaties. De Voorziening Nadelige saldi grondexploitaties kan worden verlaagd van € 40.959.000 (EW) naar € 40.059.000 (EW). Dit is een positief verschil van € 901.000 (EW). De Reserve Onvoorzien grondexploitaties kan worden verlaagd van € 943.000 naar € 469.000. Dit leidt tot een verlaging van de Reserve met € 474.000.

  Besluit

  Ongewijzigd vastgesteld.

 8. 8

  B&W stelt de raad voor om geen zienswijzen in te dienen op de begroting 2021.


  Samenvatting: De SVHW (Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling) voert voor de gemeente Nieuwkoop de belastingheffing uit. Het algemeen bestuur van SVHW heeft de jaarrekening 2019 vastgesteld. Deze is voor kennisgeving aangeboden aan de deelnemende gemeenten. Op 1 juli 2020 stelt het Algemeen bestuur van de SVHW de begroting 2021 vast. De deelnemende gemeenten kunnen tot 10 juni 2020 hun zienswijzen kenbaar maken met betrekking tot de ontwerpbegroting van SVHW. Het college stelt de raad voor geen zienswijze in te dienen.

  Besluit

  Ongewijzigd vastgesteld.

 9. 9

  B&W stelt de raad voor om een zienswijze op de concept begroting 2021 in te dienen.


  Samenvatting:  Het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland dient jaarlijks een ontwerpbegroting in bij de aangesloten gemeenten. De gemeenteraden hebben de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen op deze begroting. De zienswijze moet voor 3 juni 2020 ingediend zijn bij het Dagelijks bestuur van Holland Rijnland. De kosten voor TWO-jeugdhulp zijn sterk gestegen ten opzichte van 2020. Daarnaast wordt in de Holland Rijnland concept begroting 2021 een voorbehoud gemaakt met betrekking tot de uitvoering van de strategische agenda 2019-2023. Het college van B&W adviseert de gemeenteraad om een zienswijze in te dienen.

  Besluit

  Ongewijzigd vastgesteld.

 10. 10

  B&W stelt de raad voor om (1) een krediet beschikbaar te stellen van € 308.025,- voor de binnen Driekoppenland te realiseren bovenwijkse voorzieningen; en (2) de kapitaallasten van dit krediet te verwerken in de begroting 2021-2024.


  Samenvatting: Binnen de wijk Driekoppenland worden voorzieningen gerealiseerd die een bovenwijks karakter hebben. Het zijn voorzieningen die normaliter niet binnen een woonwijk worden gerealiseerd (in deze mate) en van meerwaarde zijn voor de gehele kern Noorden. Het gaat om groen (groot park), speelvoorzieningen en een fietspad. De aanleg van een openbaar gebied wordt veelal betaald uit een grondexploitatie. Voor de wijk Driekoppenland is dit ook het geval. Het is echter niet toegestaan bovenwijkse voorzieningen uit een grondexploitatie te betalen. Daarom wordt met dit voorstel een krediet gevraagd om deze voorzieningen te kunnen realiseren.

  Besluit

  Ongewijzigd vastgesteld.

 11. 11

  B&W stelt de raad voor om deze verordening vast te stellen.


  Samenvatting: De huidige Afvalstoffenverordening van de gemeente Nieuwkoop dateert van 2007. Vanwege de gewijzigde wijze van afvalinzameling en andere ontwikkelingen in de afgelopen jaren, is het wenselijk een nieuwe Verordening vast te stellen. In 2015 heeft de VNG een nieuwe Model-Afvalstoffenverordening aangeboden. B&W stelt de raad voor een nieuwe Afvalstoffenverordening vast te stellen aan de hand van deze model-verordening. De nieuwe Afvalstoffenverordening dient als basis voor nog op te stellen Uitvoeringsbesluiten.

  Besluit

  Ongewijzigd vastgesteld.

 12. 11.A
  DISCUSSIESTUKKEN
 13. 12

  * Dit raadsvoorstel is eerder in de meningsvormende raad I van 5 maart 2020 besproken.


  De Rekenkamerdirecteur stelt o.a. voor dat de Algemene subsidieverordening 2017 (ASV) nog in 2020 wordt aangepast naar aanleiding van dit rapport.


  Samenvatting: De Rekenkamer opereert geheel onafhankelijk en kiest dus ook zelf onderwerpen om te onderzoeken. Dit onderzoek beoogd een antwoord te geven op de vraag of en in hoeverre het subsidiebeleid, zoals dat bij de gemeente Nieuwkoop in de praktijk wordt gebracht, doeltreffend, doelmatig en rechtmatig kan worden genoemd.

  Besluit

  Door het aangenomen amendement gewijzigd vastgesteld.


  Met de stemmen van SBN, CDA, NN, VVD en SGP-CU (20 stemmen) voor en de stem van D66 (1 stem) tegen.

  SBN en Natuurlijk Nieuwkoop dienen een amendement (wijzigingsvoorstel) in om (1) kennis te nemen van het onderzoek en (2) draagt het college op de aanbevelingen van de Rekenkamer bij de evaluatie subsidiebeleid te betrekken en de raad in de 1e helft 2021 een integraal voorstel voor te leggen over het al dan niet aanpassen van de Algemene subsidieverordening (ASV) gemeente Nieuwkoop 2017.


  Het amendement wordt aangenomen met de stemmen van SBN, CDA en NN (15 stemmen) voor en de stemmen van VVD, D66 en SGP-CU (6 stemmen) tegen.

 14. 13

  * Dit raadsvoorstel is eerder in de meningsvormende raad I van 5 maart 2020 besproken.


  B&W stelt de raad o.a. voor een budget beschikbaar te stellen van € 102.000 ten behoeve van proceskosten voor het project Centrumlocatie Nieuwveen.


  Samenvatting: Woningstichting Nieuwkoop (WSN) is initiatiefnemer voor de ontwikkeling van de Centrumlocatie Nieuwveen. Deze locatie, voorheen bekend als de Woonzorgzone aan de A.H. Kooistrastraat (‘Wozozo’), krijgt een nieuwe bestemming als woongebied en voorziet straks in 40-50 appartementen voor jongeren en senioren. Onderzocht wordt of hiervan 10 woningen gerealiseerd kunnen worden voor Ipse- de Bruggen.
  De gemeente en WSN trekken met het oog op het maatschappelijke – maar ook een ruimtelijke belang hierin samen op, waarbij de gemeente het participatietraject faciliteert met inwoners en andere belanghebbenden. Tevens is de gemeente voornemens om, bij verlening van een uitvoeringskrediet, opdrachtgever te worden voor het ontwerp en uitvoering van de openbare ruimte op deze locatie. Naast het invullen van de behoefte aan sociale woningbouw, wordt tevens midden in het centrum van Nieuwveen een jarenlang lege ruimte ingevuld. Het centrum krijgt daarmee een geheel ander aanzien en beleving.


  Het ontwikkelproces wordt o.a. uitgevoerd via een uitgebreid participatietraject. De raad wordt voorgesteld om een budget beschikbaar te stellen voor de daarbij gepaarde proceskosten.

  Besluit

  Ongewijzigd vastgesteld (met unanieme stem).
  Amendement en motie verworpen.

  D66 dient een amendement in om aan het raadsbesluit een besluitpunt 4 toe te voegen:
  ‘Aan inwoners zal worden gecommuniceerd dat hun rol in het participatietraject adviserend is, met betrekking tot woonbehoeften en behoeften aan functies in het de openbare ruimte in het centrum. De inbreng van inwoners zal transparant worden afgewogen tegen andere overwegingen. Keuzes en besluiten met betrekking tot planologie en investeringen blijven behoren tot de verantwoordelijkheden van de gemeente en WSN.’
  Het amendement wordt verworpen met de stemmen van D66 (1 stem) voor en de stemmen van SBN, CDA, NN, VVD en SGP-CU (20 stemmen) tegen.


  D66 dient de motie ‘Nieuwveen en Noordeinde steenworp afstand’ ín. Daarin wordt het college verzocht om de participatie rond centrumlocatie Nieuwveen en Noordeinde aan elkaar te koppelen en de advisering van inwoners te gebruiken om tot afgewogen keuzes te komen voor toevoegingen aan de woningvoorraad die aan de woonbehoeften van de benoemde doelgroepen tegemoetkomen.
  De motie wordt verworpen met de stemmen van D66 (1 stem) voor en de stemmen van SBN, CDA, NN, VVD en SGP-CU (20 stemmen) tegen.

 15. 14

  * Dit raadsvoorstel is eerder in de meningsvormende raad I van 5 maart 2020 besproken.


  B&W stelt de raad voor het beleidskader (inclusief de routekaart duurzaamheid) vast te stellen en daarmee de lokale doelen voor diverse thema's zoals energietransitie, klimaatadaptatie, circulaire economie, biodiversiteit, mobiliteit en eigen organisatie vast te stellen.


  Samenvatting: Het Beleidskader Duurzaamheid bevat de duurzaamheidsambities van de gemeente op 6 thema’s: Energietransitie, Klimaatadaptatie, Circulaire Economie, Biodiversiteit, Mobiliteit en Gemeentelijke Organisatie. Het zijn de ambities voor de lange (2050) en middellange (2030) termijn met een uitwerking naar concrete doelstellingen voor de korte termijn (2023). Deze ambities en doelstellingen vormen het kader voor het in voorjaar 2020 op te stellen Duurzaamheidsprogramma 2020-2023. Dit uitvoeringsprogramma beschrijft de projecten en activiteiten inclusief de financiële en communicatieve consequenties en systematiek voor monitoring en evaluatie. Het Beleidskader Duurzaamheid stelt de kaders voor die uitvoering. Het Beleidskader is in afstemming met verschillende beleidsafdelingen opgesteld en is daarmee een integraal kader. Nadat het concept Beleidskader in december 2019 door het college is vrijgegeven voor consultatie, hebben meerdere stakeholders hun reactie op het Beleidskader kunnen geven. De reacties zijn positief en constructief. Alle reacties zijn geparafraseerd en samengevat te lezen in de Notitie Externe Consultatie. Enkele reacties hebben geleid tot nuancering of aanpassing van het Beleidskader, andere reacties worden meegenomen in de uitvoering.

  Besluit

  Door het aangenomen amendement gewijzigd vastgesteld (unanieme stem).

  SBN dient een amendement in om de tekst van besluitpunt 1 als volgt te wijzigen:
  ‘De lokale doelen voor het thema energietransitie vast te stellen, met de toevoeging dat deze doelen blijven meebewegen met de wensen & bedenkingen en komende besluiten van onze gemeente, over de (concept) RES.’
  Het amendement wordt aangenomen met de stemmen van SBN, CDA en NN (15 stemmen) voor en de stemmen van VVD, D66 en SGP-CU (6 stemmen) tegen.


  Stemverklaring VVD: antwoord wethouder op de VVD-vraag is teleurstellend. Stemmen wel voor het voorstel.

 16. 15

  B&W stelt de raad o.a. voor om (1) de Startnotitie herontwikkeling Tochtpad Noordeinde (voormalige schoollocatie De Diamant en strook langs De Dobbe) vast te stellen en (2) het voorbereidingskrediet Schoollocatie Noordeinde met € 70.000 te verhogen naar € 220.000.


  Samenvatting: De locatie van het huidige schoolgebouw in Noordeinde, de Christelijke Daltonschool (CDBS) De Diamant, zal medio zomer 2021 leegstaan waardoor de locatie beschikbaar komen voor herontwikkeling. Langs De Dobbe bevindt zich een strook grond binnen de BSD-contour. Deze ontwikkelingslocatie zal gelijktijdig bij de herontwikkeling van het Tochtpad worden betrokken. Voor de werkzaamheden is een voorbereidingskrediet nodig.

  Besluit

  Ongewijzigd vastgesteld (unanieme stem).
  Motie aangenomen.

  SBN en Natuurlijk Nieuwkoop dienen een motie in waarin zij het college van B&W verzoeken: Alvorens de strook langs de Dobbe in een proces te betrekken om te komen toen een concept bestemmingsplan: (a) eerst in gesprek te gaan met de bewoners van de Dobbe en de Schinkel en (b) de raad te informeren over de resultaten van dit overleg en de vervolgstappen met de raad te bespreken.
  De motie wordt aangenomen met de stemmen van SBN, CDA, NN, D66 en SGP-CU (17 stemmen) voor en van VVD (4 stemmen) tegen.

 17. 16

  Samenvatting: De Concept RES is door B&W op 28 april 2020 vastgesteld. Na vaststelling in het AB Holland Rijnland wordt de Concept RES naar het Rijk gestuurd en doorgerekend door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). De raad heeft in dit traject de mogelijkheid wensen en bedenkingen in te brengen. Die is bedoeld om input te geven aan het vervolgtraject om te komen tot een definitieve RES die ter vaststelling aan de afzonderlijke raden worden voorgelegd. De definitieve RES moet voor 1 juli 2021 zijn vastgesteld en aangeboden aan het NP RES. B&W vraagt de raad de hieronder voorgestelde wensen -en bedenkingenlijst vast te stellen en toe te sturen naar Holland Rijnland.


  Wensen en bedenkingen:

  1. In het vervolgtraject naar een definitieve RES wenst Nieuwkoop vanuit de restricties te bepalen welke voorwaarden leidend zijn om af te wijken van het provinciale referentiebeeld om zo tot een realistische opgave te komen.
  2. Nieuwkoop stelt zich op het standpunt de Natura 2000 gebieden en de begrensde NNN te beschouwen als harde restrictie en uit te sluiten als zoekgebied voor wind- en zonne-energie; en deze als zodanig op te nemen in de RES 1.0
  3. Nieuwkoop vindt het van belang dat bij de uitwerking naar één ruimtelijke denkrichting alle restricties, met als onderlegger het referentiebeeld van de Provincie Zuid-Holland, worden betrokken om op deze wijze te komen tot één realistische, regionaal gedragen en participatie-waardige kaart.
  4. Nieuwkoop is van mening dat opwek van duurzame elektriciteit langs grote infra mogelijk moet worden gemaakt.
  5. Nieuwkoop is van mening dat in een definitieve RES nadrukkelijk aandacht moet zijn voor de afstemming met andere ruimtevragers en vindt het van belang dat hierover het maatschappelijk gesprek wordt aangegaan.
  6. Om een uitspraak te doen over de kansrijkheid van beoogde ontwikkelingslocaties en toekomstige aanvragen voor zonnevelden te kunnen toetsen, pleit Nieuwkoop om nog dit jaar binnen Holland Rijnland een regionaal ruimtelijk en sociaaleconomisch afwegingskader voor specifiek zonnevelden op te stellen.
  7. Op basis van de nieuwe realistisch, regionaal gedragen en participatie-waardige kaart vraagt Nieuwkoop na te gaan of de eerder afgesproken 80% eigen opwek in de regio ruimtelijk gezien realistisch is met het oog op 2050.
  8. Nieuwkoop vindt het van groot belang dat sterk wordt ingezet op het binnenhalen van restwarmte naar de regio Holland Rijnland vanuit de haven van Rotterdam.
  9. Nieuwkoop is van mening dat alternatieve energiebronnen, zoals waterstof en biogas, nadrukkelijk als volwaardige opties worden meegenomen in de RES 1.0.
  10. Nieuwkoop benadrukt het belang van innovaties en is van mening dat bij het Rijk en provincie actief moet worden gelobbyd om nieuwe warmtebenutting (via geothermie, groen gas en waterstof) voor de regio te ontsluiten.
  11. Nieuwkoop wenst dat de regio zich actief positioneert als regio waar innovaties lokaal binnen proefprojecten nader onderzocht kunnen worden. Nieuwkoop wil daar best wel een pilot gemeente voor zijn.
  12. Nieuwkoop pleit ervoor om in de uitwerking naar een definitieve RES nadrukkelijk aandacht te hebben of de Coronacrisis andere inzichten heeft opgeleverd over duurzame mobiliteit.
  13. Nieuwkoop vraagt Holland Rijnland om op korte termijn met een participatie en communicatiestrategie te komen met daarbij de rol die zij hierin nemen ter ondersteuning van het lokale participatietraject.
  14. Nieuwkoop acht het van belang dat in de uitwerking naar een definitieve RES er nadrukkelijk aandacht is voor de milieueffecten (CO2 en NOx) van de uitbreiding van duurzame elektriciteitsproductie, het winnen en/of gebruik van (rest)warmte en de toepassing van nieuwe mobiliteitsvormen.

  Bijlagen

  Besluit

  Door de 10 aangenomen amendementen gewijzigd vastgesteld.

  Opgemerkt wordt dat de bijlage niet wordt meegestuurd omdat deze niet meer aansluit op het genomen raadsbesluit.

 18. 17

  B&W stelt de raad voor om zienswijzen in te dienen op de begroting 2021 en de begrotingswijziging 2020.


  Samenvatting: Het Dagelijks Bestuur van de RDOG HM (Regionale Dienst Openbare Gezondheid Hollands Midden) vraagt de gemeenteraad om een zienswijze kenbaar te maken op de Kadernota 2020. Het college stelt de raad voor om gebruik te maken van deze mogelijkheid. Er is een aantal aandachtspunten: De stijgende kosten van Veilig Thuis en het nog onvoldoende zicht op de financiële baten van het programma RDOG 2024.

  Besluit

  Door het aangenomen amendement gewijzigd vastgesteld.

  Amendement om de concept zienswijze op 3 plekken aan te plaatsen wordt ingediend door CDA en VVD.
  Amendement wordt aangenomen met unanieme stem.

 19. 18

  B&W stelt de raad o.a. voor om geen zienswijzen in te dienen op de begroting 2021.


  Samenvatting: De Omgevingsdienst West-Holland (ODWH) heeft haar Begroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024 opgesteld voor de deelnemers. De deelnemers krijgen de gelegenheid om zienswijzen in te dienen.


  Dit agendapunt staat rechtstreeks op de agenda van deze vergadering en is niet eerder in een meningsvormende raad besproken.

  Besluit

  Ongewijzigd vastgesteld.

 20. 19

  Op grond van artikel 60 van het reglement van orde kunnen raadsleden gebruik maken van het vragen-half-uur als zij dit 24 uur van te voren hebben aangekondigd.


  CDA heeft mondelinge vragen aangekondigd over ‘Verruimen Openingstijden Milieustraat Nieuwveen’.

 21. 20

  Op grond van artikel 10 van het reglement van orde kunnen portefeuillehouders mededelingen aan de raad doen tijdens deze vergadering.

 22. 21.A

  Voor iBabs gebruikers: door een technisch probleem zijn de handtekeningen in iBabs niet zichtbaar. Op de website wel : https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/nieuwkoop/d67ba3c1-0e56-47ca-974d-f7084329181b

  Bijlagen