Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Meningsvormende raad I

donderdag 14 maart 2024

20:00 - 22:00
Locatie

Raadszaal Nieuwveen

Voorzitter
Romy van Dijk

Agendapunten

 1. 1

  Spreekrecht inwoners en belanghebbenden:

  • Op grond van art. 67 van het reglement van orde kunnen inwoners en belanghebbenden gebruik maken van het spreekrecht, gedurende maximaal vijf minuten (in totaal maximaal een half uur). Inspraak is niet geagendeerd als apart agendapunt, per agendapunt wordt de mogelijkheid geboden.
  • Aanmelden kan tot 8 uur voor de vergadering bij de griffie (0172-521308 of griffier@nieuwkoop.nl).
   Tip: Meest voor de hand liggende moment om in te spreken is bij de oriënterende raad die een week voor deze meningsvormende raad wordt gehouden. Dan heeft u waarschijnlijk de meeste invloed.
 2. 1.A

 3. 2
  Vaststellen agenda
 4. 3

  B&W stelt de raad voor (1) In te stemmen met de concept zienswijze en (2) De zienswijze aan te bieden aan het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland.


  Samenvatting: In Holland Rijnland is de afgelopen anderhalf jaar gewerkt aan de totstandkoming van de regionale investeringsagenda. Op 31 januari heeft het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland de Regionale investeringsagenda vrijgegeven voor zienswijzen. Aan de dertien gemeenteraden wordt gevraagd om te reageren op de investeringsagenda en het financieel voorstel. Het college stelt de raad voor om in te stemmen met de zienswijze en deze aan te bieden aan het Dagelijks Bestuur.

 5. 4

  B&W stelt de raad voor (1) Het bestemmingsplan ‘Langeraarseweg 15, Ter Aar’ (NL.IMRO.0569.bpTARlangeraaweg15-va01) ongewijzigd vast te stellen (2) Het college te machtigen voor afhandeling van de planologische procedure.


  Samenvatting: Voorgestelde aanpassing van het bestemmingsplan ‘Langeraar en Papenveer’ en herziening heeft betrekking op de locatie Langeraarseweg 15 in Langeraar. Door aanpassing van het bestemmingsplan worden planologische mogelijkheden voor glastuinbouw weggenomen, zodat hier geen nieuw glastuinbouwbedrijf gestart kan worden. Hierdoor verdwijnt een van de laatste glastuinbouwlocaties in de kern Langeraar. Dit levert ruimtelijke kwaliteitswinst op. Vrijkomende bouwrechten worden verhandeld. Verder wordt met het bestemmingsplan voorzien in omzetting van de bestaande (agrarische) bedrijfswoning en herbouw van deze woning in een burgerwoning. Het bestemmingsplan ‘Langeraarseweg 15, Langeraar’ heeft in ontwerp ter visie gelegen. Op de ter visie legging van het bestemmingsplan zijn geen zienswijzen ontvangen. Wel zijn enkele reacties in het kader van het wettelijk vooroverleg ontvangen. Deze vooroverlegreacties zijn positief en geven geen aanleiding tot aanpassing van het bestemmingsplan. Uw raad wordt voorgesteld om het bestemmingsplan ‘Langeraarseweg 15, Ter Aar’ ongewijzigd vast te stellen ten opzichte van het ontwerp.

 6. 5

  B&W stelt de raad voor (1) Geen zienswijze op 3e wijziging gemeenschappelijke regeling in te dienen. (2) De reactie kenbaar te maken aan het Dagelijks Bestuur volgens de bijgevoegde conceptbrief. (3) Indien er geen zienswijzen zijn ingediend door de deelnemers van SVHW die leiden tot een wijziging van de 3e wijziging GR SVHW 2023, in te stemmen met de ongewijzigde 3e wijziging Gemeenschappelijke Regeling SVHW 2023.


  Samenvatting: Deze wijziging van de Gemeenschappelijke regeling samenwerking vastgoedinformatie, heffing en waardebepaling (SVHW) vloeit voort uit het verzoek om toetreding van de gemeente Geertruidenberg per 1 januari 2025. Het aantal Deelnemers wijzigt hiermee van 14 naar 15.

 7. 6

  De griffie ondersteunt de gemeenteraad, de raadsleden en de fractieassistenten bij de uitvoering van hun werk. Dit jaarverslag geeft een beeld van wat er zoal is gebeurd bij de gemeenteraad en griffie in 2023.


  Discussiepunt VVD:
  Eigenlijk een oproep aan het college (want geen behandeling in oriënterende raad), maar de VVD wil ook de reflectie van de andere partijen horen:
  In de begeleidende brief staat dat er relatief veel raadsbrieven verstuurd zijn en B&W presentaties gehouden zijn. Er is ook een nieuwe factor C (communicatie) ingevoerd. En al met al ging dat ten koste van thema-avonden.
  De VVD deelt de constatering dat er veel ingekomen stukken gedeeld zijn met de raad en dat de raad bij een aantal onderwerpen beter meegenomen kunnen worden.
  De oproep van VVD aan het college is dat met de raad beter gecommuniceerd kan worden.

 8. 7

  AB- en/of DB-leden kunnen mededelingen doen over de diverse gemeenschappelijke regelingen waaraan de gemeente deelneemt.


  Raads- en collegeleden kunnen vooraf onderwerpen aanmelden om te bespreken waarbij de focus moet liggen op input leveren aan B&W.

 9. 8

  a. Mededelingen
  b. Stand van zaken 'bijzondere projecten' en 'begeleidingsgroepen'
  c. Toezeggingen

 10. 9

  Op grond van artikel 71 van het reglement van orde kunnen vragen aan het college gesteld worden die niet vooraf aangekondigd zijn. Indien de vragen niet direct beantwoord worden dan worden ze binnen 30 dagen schriftelijk door het college beantwoord.


  D66 heeft vragen aangekondigd over ontwikkelingen op locatie De Visotter

 11. 10

  De actielijst van de meningsvormende raad I van 15 februari 2024.