Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Meningsvormende raad I

donderdag 11 april 2024

20:00 - 23:00
Locatie

Raadszaal Nieuwveen

Voorzitter
Remco Hendriks

Agendapunten

 1. 1

  Spreekrecht inwoners en belanghebbenden:

  • Op grond van art. 67 van het reglement van orde kunnen inwoners en belanghebbenden gebruik maken van het spreekrecht, gedurende maximaal vijf minuten (in totaal maximaal een half uur). Inspraak is niet geagendeerd als apart agendapunt, per agendapunt wordt de mogelijkheid geboden.
  • Aanmelden kan tot 8 uur voor de vergadering bij de griffie (0172-521308 of griffier@nieuwkoop.nl).
   Tip: Meest voor de hand liggende moment om in te spreken is bij de oriënterende raad die een week voor deze meningsvormende raad wordt gehouden. Dan heeft u waarschijnlijk de meeste invloed.
 2. 1.A

 3. 2
  Vaststellen agenda
 4. 3

  De raad besluit:
  1. In te stemmen met de volgende opdrachten aan het college (aanbevelingen 1 tot en met 5):
  a. Institutionaliseer en bestendig het contact met externe (markt)partijen om de opgave in Nieuwkoop gezamenlijk aan te pakken;
  b. Breng in 2024 nieuwe plancapaciteit in beeld om de doelstellingen tot 2030 en verder te kunnen realiseren en leg op basis van deze inventarisatie een voorstel aan de raad om daarna richting te geven;
  c. Ga aan de slag met de voorbereiding voor het opstellen van een nieuwe woonvisie voor de periode van vijf jaar (2026 tot 2031) en leg hiervoor een startnotitie aan de gemeenteraad voor;
  d. Evalueer in 2025 de doeltreffendheid en doelmatigheid van het team woningbouw en informeer de gemeenteraad over de uitkomsten hiervan;
  e. Herijk de inzet van het woonfonds zodat het weer bijdraagt aan de woningbouwdoelstellingen en leg een voorstel hiervoor uiterlijk in Q3 2024 ter vaststelling voor aan de gemeenteraad.
  2. In te stemmen met de volgende opdrachten aan de gemeenteraad (aanbevelingen (6 en 7):
  a. Organiseer bij de eerste bespreking van de woningbouwmonitor een moment om met elkaar te spreken over de kwaliteit en volledigheid van de monitor en hieruit input mee te geven aan college en ambtelijke organisatie om deze verder te verbeteren;
  b. Organiseer een Jaargesprek Wonen met de gemeenteraad om meer te sturen op de beleidsdoelen aan de voorkant en verzoek het college om dit gesprek van inhoud te voorzien door vooraf een raadsinformatiebrief te sturen over de voortgang van de beleidsdoelen.


  Samenvatting: De onafhankelijke rekenkamer van de gemeenteraad van Nieuwkoop heeft onderzoek gedaan naar de uitvoering van de woonvisie en versnelling van de woningbouwopgave (7 februari 2024). Het onderzoek maakt inzichtelijk waar Nieuwkoop staat in het realiseren van ambities en doelen op het gebied van wonen zoals deze zijn vastgelegd in de woonvisie 2016 – 2025. Het geeft ook een eerste analyse van de ingezette versnelling woningbouw. In dit raadsvoorstel zijn de conclusies van dit onderzoek opgenomen. De raad wordt voorgesteld de aanbevelingen vast te stellen en opdrachten te geven richting college en gemeenteraad zelf.


  Vooraf aangeleverd discussiepunt door SBN:
  Hoe willen we met het voorgestelde jaargesprek omgaan? Is dat nodig gezien de komende monitoring en de P&C cyclus (jaarrekening, kadernota, MPG/grexen, begroting)?

 5. 4

  B&W stelt de raad voor:
  Het huidige beleid voor het inzamelen van huishoudelijk afval voor de periode 2024 – 2026 te continueren, meer specifiek:
  1. De wijze van inzamelen van het restafval te handhaven (minicontainers 1 x per twee weken en verzamelcontainers voor de gestapelde bouw).
  2. Het behouden van de huidige tariefstructuur van de afvalstoffenheffing: Een ‘relatief’ hoog vastrecht en bescheiden variabele tarieven voor restafval.
  3. Doorgaan met bronscheiding van PMD.
  4. De huidige wijze van inzamelen voor de komende drie jaar vaststellen.
  5. De PMD-inzameling bij de gestapelde bouw verbeteren. De PMD-zakken wekelijks inzamelen in plaats van elke veertien dagen. De jaarlijkse kosten hiervoor bedragen € 20.092 (€ 1,63 per huishouden). Deze kosten dekken uit een verhoging van de afvalstoffenheffing.
  6. Het college wordt gevraagd ontwikkelingen op het gebied van inzamelmiddelen, inzameling en verwerking van afval actief te blijven volgen. Als mogelijke maatregelen bijdragen aan de doelstellingen van Nieuwkoop deze separaat aan de raad voorleggen ter besluitvorming. Als eerste zal dit een demontagehal voor grof huishoudelijk restafval zijn.


  Samenvatting: Met de invoering van tariefdifferentiatie per 1 januari 2020 heeft de gemeente Nieuwkoop een flinke stap gezet naar een betere afvalscheiding. De doelstelling van 75 % hergebruik wordt gerealiseerd en de hoeveelheid restafval is afgenomen tot 112 kilogram per inwoner per jaar. Uit de landelijke en regionale benchmark blijkt dat tariefdifferentiatie in combinatie met bronscheding van PMD voor een weinig stedelijke gemeente als Nieuwkoop een goed functionerend systeem is. De kosten van het systeem zijn vergelijkbaar met andere Cyclus-gemeenten en buurgemeenten. Ook is er voldoende draagvlak bij de inwoners. In de oriënterende gemeenteraad van 11 januari 2024 zijn de resultaten van diftar gepresenteerd. Ook is bekeken welke verdere verbeteringen mogelijk zijn in de komende periode. In dit raadsvoorstel worden de keuzes voorgelegd voor besluitvorming.


  Vooraf aangeleverd discussieonderwerp door SBN: containerombouw  Vooraf aangeleverd discussieonderwerp door NN: inzameling luiers


  Vooraf aangeleverd discussieonderwerp door de VVD:

  • PMD-zakken wekelijkse inzameling voor de gestapelde bouw. Kosten bedragen ruim €20.000,- en de afvalstoffenheffing gaat voor iedereen omhoog. Vinden de andere partijen deze dekking eerlijk?
  • Voor de zomermaanden (van juni t/m augustus of van juli t/m september) wekelijkse inzameling van het GFT-afval voor alle huishoudens. Deze kosten bedragen bijna €96.000 en dekking is de afvalstoffenheffing verhogen (per huishouden €8,16). Zijn de andere partijen het hiermee eens?
 6. 5

  B&W stelt de raad voor:
  1. Het beleidsdocument “Herijking Transitievisie Warmte gemeente Nieuwkoop” vast te stellen.
  2. De focus van de gemeente Nieuwkoop blijft op ‘aardgasvrij gereed’ zolang het Wetsvoorstel Collectieve Warmte (WCW) en het Wetsvoorstel Gemeentelijke Instrumenten Warmtetransitie (WGIW) nog niet zijn vastgesteld.
  3. De gemeente Nieuwkoop zet in op het realiseren van publieke collectieve warmtenetten als deze de laagste maatschappelijke kosten hebben en deze financieel en organisatorisch haalbaar zijn.
  4. De gemeente Nieuwkoop hanteert als uitgangspunt bij toekomstige warmtenetten een publiek meerderheidsbelang. Daarbij kan een uitzondering gemaakt worden voor warmtegemeenschappen van afnemers die samen hun eigen warmtevoorziening willen ontwikkelen.
  5. De volgende herijking van de Transitievisie Warmte vindt over twee jaar plaats.


  Samenvatting: In 2021 heeft de gemeente Nieuwkoop de eerste Transitievisie Warmte vastgesteld. Hierin is aangegeven op welke manier gebouwen en woningen in de gemeente Nieuwkoop naar duurzame vormen van verwarmen kunnen gaan. Bij de vaststelling in 2021 is een amendement opgenomen om de herijking al na twee jaar uit te voeren in plaats van na vijf jaar. Deze herijking bouwt voort op de analyse uit 2021. De afgelopen twee jaar vonden ingrijpende ontwikkelingen plaats in het vakgebied van de warmtetransitie en specifiek in de betaalbaarheid van warmtenetten. Een belangrijk onderdeel wat nog mist, is de vaststelling van de Wet Collectieve Warmte en de Wet Gemeentelijke Instrumenten Warmtetransitie. Deze wetten zijn een essentiële schakel in het aanwijzen van wijken voor aardgasvrij. Daarom zullen we over 2 jaar opnieuw herijken.
  Deze herijking geeft een update van de ontwikkelingen en de stand van zaken. Zo zijn de warmtebronnen en warmteclusters geactualiseerd. Daarnaast wordt ingegaan op de kansen voor collectieve warmtevoorzieningen. Voor het eigendom en beheer van warmtenetten bestaat de keuze tussen een publiek of privaat meerderheidsbelang. Met een publiek meerderheidsbelang kunnen maatschappelijke waarden beter geborgd worden dan bij privaat eigendom. Wel is het de vraag of publieke organisaties over voldoende uitvoeringskracht en financiële middelen beschikken. Een warmtebedrijf is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de taken op het gebied van de warmtevoorziening. Deelneming in een warmtebedrijf heeft impact op de gemeentelijke organisatie. Daarnaast moeten woningen voldoende geïsoleerd en aardgasvrij-gereed zijn. Daarom zet de gemeente in op wijkaanpakken om inwoners te ondersteunen bij het verduurzamen van de woning.


  Vooraf aangeleverd discussieonderwerp door NN: tempo ontwikkeling i.c.m. straat voor straat aanpak

 7. 6

  B&W stelt de raad voor:
  1. Het bestemmingsplan ‘Geerweg 61-63, Ter Aar’ (NL.IMRO.0569.bpTARgeerweg6163-va01) gewijzigd vast te stellen ten opzichte van het ontwerp.
  2. Het college te machtigen voor afhandeling van de planologische procedure.


  Samenvatting: Verzocht is om het bestemmingsplan aan te passen voor de locatie Geerweg 61-63 in Ter Aar. Met het aanpassen van het bestemmingsplan wordt het mogelijk om de bestaande bedrijfswoning te gebruiken als burgerwoning. Daarnaast wordt het mogelijk om de woning op een andere plek te herbouwen. De nieuwe woning zal voldoen aan de huidige normen op het gebied van duurzaamheid. Naast het omzetten en het herbouwen van de bestaande bedrijfswoning wordt bedrijfsbebouwing gesloopt. Ook wordt de bestaande ontsluiting van de caravanstalling verplaatst.Het bestemmingsplan ‘Geerweg 61-63, Ter Aar’ heeft in ontwerp ter visie gelegen. Er zijn geen zienswijzen ontvangen. Wel zijn reacties ontvangen van vooroverlegpartners. Een van deze reacties leidt tot een aanpassing van het bestemmingsplan. Het gaat om een aanpassing van de klimaatparagraaf in de toelichting van het bestemmingsplan. Verzocht wordt om het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen ten opzichte van het ontwerp.

 8. 7

  B&W stelt de raad voor een bedrag van €3.500.000 ter beschikking te stellen om de starterslening in de gemeente Nieuwkoop voort te zetten.


  Samenvatting: De raad wordt voorgesteld om €3.500.000 beschikbaar te stellen om de starterslening in Nieuwkoop voort te zetten. Met de starterslening wordt het verschil tussen het maximale hypotheekbedrag en de totale aankoopsom van de woning gefinancierd.


  Vooraf aangeleverd discussieonderwerp door de VVD: Met het oog op ravijnjaar 2026 en het berekende budget voor de komende jaren. Hoe denken andere politieke partijen over het verhogen van het beschikbare budget voor de startersleningen? Dit om nu te anticiperen op de verwachting dat 2026 een financieel moeilijk jaar zal worden.


  Vooraf aangeleverd discussiepunt door Natuurlijk Nieuwkoop: effect van het voorstel op de toekomstige leencapaciteit van de gemeente en of dit voorstel ons kan dwingen tot het maken van andere keuzes in grote, reeds in gang gezette projecten?

 9. 8

  B&W stelt de raad voor:
  1. De ‘Woonzorgvisie gemeente Nieuwkoop 2024’ (versie 4 maart 2024) vast te stellen.
  2. Daarbij tevens de separate bijlagen van de ‘Woonzorgvisie gemeente Nieuwkoop 2024’ vast te stellen:
  • Richtlijn levensloopbestendige woningen.
  • Richtlijn geclusterde woonvormen voor ouderen.
  • Afwegingskader voor woonzorginitiatieven.
  3. De woonzorgvisie in een addendum op te nemen bij de woonvisie 2016-2025 tezamen met het addendum (2024) van bestaand, afgestemd en besloten beleid vast te stellen waarmee de woonvisie up to date is.
  Samenvatting: De landelijke ontwikkelingen op het gebied van wonen en zorg veranderen snel. Vanuit het Rijk is de oproep gedaan om binnen gemeenten een woonzorgvisie hiervoor te ontwikkelen, als onderdeel van de gemeentelijke woonvisie. De huidige woonvisie van de gemeente Nieuwkoop is vastgesteld in 2016 en loopt af in 2025. Veel van de thema’s die deze voorliggende woonzorgvisie staan voeren wij al uit, maar om te voldoen aan de vraag vanuit het Rijk laten wij dit - aangevuld met enkele nieuwe inzichten - tussentijds vastleggen in een woonzorgvisie, mede omdat er ook een maatschappelijke noodzaak voor het opstellen van een woonzorgvisie is. De woonzorgvisie geeft inzicht in de ontwikkeling van ouderen en aandachtsgroepen, welke uitdagingen er de komende jaren zich aan Nieuwkoop gaan presenteren en hoe wij als gemeente hiermee omgaan. Het uitgangspunt van de woonzorgvisie is om de bewoners vanuit de eigen regie goed te laten wonen, met zorg die op een betaalbare en verantwoorde manier ingericht kan worden. Met het vaststellen van de woonzorgvisie, de richtlijnen, het afwegingskader en de eerder genomen besluiten in het addendum, is de woonvisie van de gemeente voor nu weer up-to-date. Dit is nodig om met de juiste afwegingskaders de woonagenda goed in te richten.


  Vooraf aangeleverde discussiepunten door NN:


  - verbinding met Lokale preventieve agenda en leefomgeving
  - aanpak ontwikkelen woonzorgcirkels
  - hofjeswonen


  Vooraf aangeleverd discussiepunt door CDA: Hoe kunnen we inwoners met een koophuis verleiden om door te stromen naar een koop/huur seniorenwoning?


  Vooraf aangeleverde discussiepunten door SBN:

  • Hoe organiseren en faciliteren we voldoende betaalbare 'moderne verzorgingshuizen' voor onze inwoners die aangewezen zijn op een sociale huurwoning?
  • Hoe past de Woonzorg visie in onze Omgevingsvisie en hoe maken we dat zichtbaar?
 10. 9

  AB- en/of DB-leden kunnen mededelingen doen over de diverse gemeenschappelijke regelingen waaraan de gemeente deelneemt.


  Raads- en collegeleden kunnen vooraf onderwerpen aanmelden om te bespreken waarbij de focus moet liggen op input leveren aan B&W.

 11. 10

  a. Mededelingen
  b. Stand van zaken 'bijzondere projecten' en 'begeleidingsgroepen'
  c. Toezeggingen

 12. 11

  Op grond van artikel 71 van het reglement van orde kunnen vragen aan het college gesteld worden die niet vooraf aangekondigd zijn. Indien de vragen niet direct beantwoord worden dan worden ze binnen 30 dagen schriftelijk door het college beantwoord.


  • SBN heeft mondelinge vragen aangekondigd over Ziendeweg
  • SBN heeft mondelinge vragen aangekondigd over SV Nieuwkoop
 13. 12

  De actielijst van de meningsvormende raad I van 14 maart 2024.