Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Besluitvormende raadsvergadering

donderdag 28 maart 2024

20:00 - 21:00
Locatie

Raadszaal Nieuwveen

Voorzitter
Robbert-Jan van Duijn

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2
  Vaststellen agenda (2024-021)
 3. 3

  Op grond van artikel 41 van het Reglement van Orde kunnen inwoners en belanghebbenden inspreken gedurende maximaal vijf minuten (in totaal maximaal een half uur); dit kan alleen als er door deze persoon niet in een eerdere vergadering over dit onderwerp is ingesproken. Aanmelden kan tot 8 uur voor de vergadering bij de griffie via 0172-521308 of griffier@nieuwkoop.nl.

 4. 4

  De besluitenlijst van de besluitvormende raadsvergadering van 29 februari 2024.

 5. 5

  Op grond van artikel 44 van het reglement van orde kan de griffie tot 48 uur voor de vergadering de lijst aanvullen.

 6. 6

  De gemeenteraad kan op grond van artikelen 87 t/m 89 Gemeentewet de geheimhouding van stukken opleggen en/of opheffen.


  Samenvatting: Op 1 april 2023 zijn er nieuwe regels voor de geheimhouding van informatie in werking getreden. Voor geheime stukken/informatie aangeboden door het college van B&W of de burgemeester ná 1 april kan de gemeenteraad de geheimhouding, na overleg met B&W, eventueel opheffen. Ook kan het zijn dat de gemeenteraad zelf over verkregen stukken/informatie of over eigen stukken/informatie geheimhouding oplegt.

 7. 6.A
  HAMERSTUKKEN
 8. 7

  B&W stelt de raad voor (1) In te stemmen met de concept zienswijze en (2) De zienswijze aan te bieden aan het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland.


  Samenvatting: In Holland Rijnland is de afgelopen anderhalf jaar gewerkt aan de totstandkoming van de regionale investeringsagenda. Op 31 januari heeft het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland de Regionale investeringsagenda vrijgegeven voor zienswijzen. Aan de dertien gemeenteraden wordt gevraagd om te reageren op de investeringsagenda en het financieel voorstel. Het college stelt de raad voor om in te stemmen met de zienswijze en deze aan te bieden aan het Dagelijks Bestuur.

  Besluit

  Ongewijzigd vastgesteld.

 9. 8

  B&W stelt de raad voor (1) Het bestemmingsplan ‘Langeraarseweg 15, Ter Aar’ (NL.IMRO.0569.bpTARlangeraaweg15-va01) ongewijzigd vast te stellen (2) Het college te machtigen voor afhandeling van de planologische procedure.


  Samenvatting: Voorgestelde aanpassing van het bestemmingsplan ‘Langeraar en Papenveer’ en herziening heeft betrekking op de locatie Langeraarseweg 15 in Langeraar. Door aanpassing van het bestemmingsplan worden planologische mogelijkheden voor glastuinbouw weggenomen, zodat hier geen nieuw glastuinbouwbedrijf gestart kan worden. Hierdoor verdwijnt een van de laatste glastuinbouwlocaties in de kern Langeraar. Dit levert ruimtelijke kwaliteitswinst op. Vrijkomende bouwrechten worden verhandeld. Verder wordt met het bestemmingsplan voorzien in omzetting van de bestaande (agrarische) bedrijfswoning en herbouw van deze woning in een burgerwoning. Het bestemmingsplan ‘Langeraarseweg 15, Langeraar’ heeft in ontwerp ter visie gelegen. Op de ter visie legging van het bestemmingsplan zijn geen zienswijzen ontvangen. Wel zijn enkele reacties in het kader van het wettelijk vooroverleg ontvangen. Deze vooroverlegreacties zijn positief en geven geen aanleiding tot aanpassing van het bestemmingsplan. Uw raad wordt voorgesteld om het bestemmingsplan ‘Langeraarseweg 15, Ter Aar’ ongewijzigd vast te stellen ten opzichte van het ontwerp.

  Besluit

  Ongewijzigd vastgesteld.

 10. 9

  B&W stelt de raad voor (1) Geen zienswijze op 3e wijziging gemeenschappelijke regeling in te dienen. (2) De reactie kenbaar te maken aan het Dagelijks Bestuur volgens de bijgevoegde conceptbrief. (3) Indien er geen zienswijzen zijn ingediend door de deelnemers van SVHW die leiden tot een wijziging van de 3e wijziging GR SVHW 2023, in te stemmen met de ongewijzigde 3e wijziging Gemeenschappelijke Regeling SVHW 2023.


  Samenvatting: Deze wijziging van de Gemeenschappelijke regeling samenwerking vastgoedinformatie, heffing en waardebepaling (SVHW) vloeit voort uit het verzoek om toetreding van de gemeente Geertruidenberg per 1 januari 2025. Het aantal Deelnemers wijzigt hiermee van 14 naar 15.

  Besluit

  Ongewijzigd vastgesteld.

 11. 9.A
  DISCUSSIESTUKKEN
 12. 10

  De raad wordt voorgesteld Marcel Touw namens D66 te benoemen als lid van de Commissie hoorzitting bestemmingsplannen in de plaats van Lucas Rademaker.


  Samenvatting: D66 stelt voor Marcel Touw te benoemen in de Commissie hoorzitting bestemmingsplannen in de plaats van Lucas Rademaker. Deze commissie heeft als taak om van indieners van zienswijzen een toelichting te horen. De commissie bestaat uit een technisch voorzitter en 1 lid per fractie.

  Besluit

  Ongewijzigd vastgesteld.

 13. 10.A

  SBN heeft een motie over een niet geagendeerd onderwerp aangeleverd over de Ziendeweg.

  Besluit

  De motie wordt verworpen met de stemmen van SBN en SGP-ChristenUnie voor. 


  Stemverklaring D66 en SBN. Toezegging wethouder De Kleer.

  Wethouder De Kleer zegt toe de uitkomst van het gesprek ná dit gesprek aan de raad terug te koppelen. 


  De motie wordt in een schorsing aangepast: Het tweede besluitpunt van het dictum is aangepast. Het derde besluitpunt van het dictum is verwijderd.


  Stemverklaring D66: Zij stemmen tegen omdat de portefeuillehouder het dictum al zegt uit te voeren. 


  Stemverklaring SBN: Zij stemmen voor en zien het vooral als eerste aanzet. Zij willen juridische stappen vooral nog niet uitsluiten.

 14. 10.B

  D66 heeft een motie over een niet geagendeerd onderwerp aangeleverd over 113 plaquettes. De motie is op 28 maart 2024 aangepast (het dictum is ongewijzigd gebleven). Vervolgens is het na een schorsing raadsbreed ingediend.

  Besluit

  De motie wordt aangenomen met unanieme stem voor.

 15. 11

  Op grond van artikel 60 van het reglement van orde kunnen raadsleden gebruik maken van het vragen-half-uur als zij dit 24 uur van te voren hebben aangekondigd.
  - Natuurlijk Nieuwkoop heeft vragen aangekondigd over warmtenettarieven
  - Natuurlijk Nieuwkoop heeft vragen aangekondigd over parkeermogelijkheden in een centrum van Nieuwkoop zonder mobiele terrassen
  - VVD over gemiddeld rekenniveau basisscholen in Nieuwkoop

 16. 12

  Op grond van artikel 10 van het reglement van orde kunnen portefeuillehouders mededelingen aan de raad doen tijdens deze vergadering.