Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Besluitvormende raadsvergadering

donderdag 1 februari 2024

20:00 - 22:30
Locatie

Raadszaal Nieuwveen

Voorzitter
Robbert-Jan van Duijn

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2
  Vaststellen agenda (2024-001)
 3. 3

  Op grond van artikel 41 van het Reglement van Orde kunnen inwoners en belanghebbenden inspreken gedurende maximaal vijf minuten (in totaal maximaal een half uur); dit kan alleen als er door deze persoon niet in een eerdere vergadering over dit onderwerp is ingesproken. Aanmelden kan tot 8 uur voor de vergadering bij de griffie via 0172-521308 of griffier@nieuwkoop.nl.

 4. 4

  Vast te stellen de besluitenlijst van de besluitvormende raadsvergadering van 14 december 2023.

 5. 5

  Op grond van artikel 44 van het reglement van orde kan de griffie tot 48 uur voor de vergadering de lijst aanvullen.

 6. 6

  De gemeenteraad kan op grond van artikelen 87 t/m 89 Gemeentewet de geheimhouding van stukken opleggen en/of opheffen.


  Samenvatting: Op 1 april 2023 zijn er nieuwe regels voor de geheimhouding van informatie in werking getreden. Voor geheime stukken/informatie aangeboden door het college van B&W of de burgemeester ná 1 april kan de gemeenteraad de geheimhouding, na overleg met B&W, eventueel opheffen. Ook kan het zijn dat de gemeenteraad zelf over verkregen stukken/informatie of over eigen stukken/informatie geheimhouding oplegt.

 7. 6.A
  HAMERSTUKKEN
 8. 7

  B&W stelt de raad voor om in te stemmen met het Regionaal Beleidsplan VRHM 2024-2027.


  Samenvatting: In de Veiligheidsregio Hollands Midden bereiden politie, brandweer, Geneeskundige Hulpverlening Onder Rampomstandigheden (GHOR) en gemeenten zich samen met partners voor op risico's, rampen en crises. De VRHM dient éénmaal per vier jaar een beleidsplan vast te stellen. Voorafgaand aan de vaststelling van het beleidsplan ‘overlegt de burgemeester met de gemeenteraad over het beleidsplan’. De raad stelt het beleidsplan dus niet vast. Het is ook geen officiële zienswijzeprocedure. Het valt meer in de categorie ‘wensen en bedenkingenprocedure’.

  Besluit

  Ongewijzigd vastgesteld.

 9. 7.A
  DISCUSSIESTUKKEN
 10. 8

  B&W stelt de raad voor de Lokale preventie agenda Sociaal Domein vast te stellen, waarbij de thema's en de doelen kaderstellend en richtinggevend zijn. De acties zijn uitvoering en een middel om de doelen te bereiken.


  Samenvatting: Met de Lokale preventie agenda Sociaal Domein wordt een samenhangend overzicht van beleid en maatregelen geboden op het gebied van preventie. Het doel ervan is het bevorderen van gezondheid en welzijn van inwoners en het waar mogelijk terugdringen van zorgkosten. De preventie agenda is opgesteld naar aanleiding van een voornemen in het collegeprogramma om meer in te zetten op preventie. Het dient daarnaast als plan voor het landelijke Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). 


  Er is in de afgelopen jaren regelmatig nieuw beleid ontwikkeld op allerlei deelgebieden van het Sociaal Domein. Onder andere een visie sport en bewegen, gezondheidsbeleid, een eenzaamheidsaanpak en een pakket aan maatregelen om de gevolgen van corona te bestrijden. Ook is er in Nieuwkoop een breed aanbod van vrijwilligers, (in)formele activiteiten en welzijnsvoorzieningen. In de preventie agenda maken we een overzicht van wat we doen en gaan doen op het gebied van preventie. We kijken waar we zaken beter op elkaar af kunnen stemmen, aan elkaar verbinden en zien waar we nog kunnen intensiveren of nog wat missen.


  De preventie agenda is ingedeeld in drie thema's; “Licht en laagdrempelig”, “Iedereen doet mee” en “Een leven lang gezond”. Voor deze thema’s hebben we elk een aantal doelen benoemd die we willen bereiken en waarmee de preventie in Nieuwkoop wordt vormgegeven. Voor elk van de doelen zijn acties geformuleerd. De thema's en de doelen vormen het kader voor het preventiebeleid van de komende jaren. Ze haken aan bij de doelen die de VNG en het Ministerie van VWS hebben geformuleerd in het Gezond en Actief Leven Akkoord en zijn in lijn met eerder vastgestelde beleidsstukken of plannen van aanpak. De thema's en de doelen fungeren als houvast om regelmatig de balans op te maken en in de komende jaren nieuwe acties te formuleren.

  Besluit

  Ongewijzigd vastgesteld.


  Twee (aangepaste) moties aangenomen (1) vrijwillige vaccinatiegraad en (2) rookvrije omgeving. 
  Stemverklaringen SGP-ChristenUnie (stemt tegen motie 1) en SBN (stemt tegen motie 2)

  In een schorsing zijn beide moties bij het laatste punt van het dictum aangepast, zodanig dat de evaluatie samen valt met andere evaluatie dus in Q4 2025.

 11. 9

  Voorgesteld wordt Jeroen van Dijk en Joop Bloed toe te laten als fractieassistent van de raad van de gemeente Nieuwkoop.


  Samenvatting: Een fractieassistent is een persoon, niet zijnde een raadslid, die is aangewezen door de fractie om haar bij te staan bij het verrichten van haar werk ten behoeve van de raad. Fractieassistenten hebben dezelfde rechten en plichten als raadsleden met uitzondering van het nemen van raadsbesluiten. D66 stelt voor om Jeroen van Dijk te benoemen als fractieassistent en SGP-ChristenUnie stelt voor om Joop Bloed te benoemen als fractieassistent.


  Anders dan gebruikelijk worden de twee fractieassistenten direct beëdigd door de voorzitter van de raad.

  Besluit

  Ongewijzigd vastgesteld.

  Joop Bloed legt de eed af en Jeroen van Dijk doet de belofte.

 12. 9.A.1

  Besluit

  De motie wordt aangenomen met de stemmen van SBN, CDA, VVD en SGP-ChristenUnie vóór en de stemmen van Natuur Nieuwkoop en D66 tegen.

 13. 9.A.2

  Besluit

  De motie wordt aangenomen met de stemmen van SBN en VVD vóór en dan CDA, Natuurlijk Nieuwkoop, D66 en SGP-ChristenUnie tegen.

 14. 9.B

  Besluit

  De motie wordt aangenomen met unanieme stem.

 15. 10

  Op grond van artikel 60 van het reglement van orde kunnen raadsleden gebruik maken van het vragen-half-uur als zij dit 24 uur van te voren hebben aangekondigd.
  Zowel VVD als SBN hebben vragen aangekondigd over de spreidingswet (zie hieronder).

 16. 11

  Op grond van artikel 10 van het reglement van orde kunnen portefeuillehouders mededelingen aan de raad doen tijdens deze vergadering.