Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Besluitvormende raadsvergadering

donderdag 16 december 2021

20:00 - 23:00

Locatie
Digitaal via Teams
Voorzitter
Robbert-Jan van Duijn

Agendapunten

De gemeenteraad vergadert weer in het gemeentehuis in Nieuwveen. Omdat er 1,5 meter afstand in de zaal wordt gehanteerd kan er geen publiek bij de vergaderingen aanwezig zijn. U kunt de vergadering wel gewoon live meekijken via www.nieuwkoop.nl/gemeenteraad via '(Live) uitzendingen gemeenteraad'. Journalisten die de raadsvergadering bij willen wonen, verzoeken wij voorafgaand aan de vergadering contact met ons op te nemen door te bellen naar 0172-521308.

Op grond van artikel 41 van het Reglement van Orde kunnen inwoners en belanghebbenden inspreken gedurende maximaal vijf minuten (in totaal maximaal een half uur); dit kan alleen als er door deze persoon niet in een eerdere vergadering over dit onderwerp is ingesproken. Aanmelden kan tot 8 uur voor de vergadering bij de griffie via 0172-521308 of griffier@nieuwkoop.nl.

Op grond van artikel 44 van het reglement van orde kan de griffie tot 48 uur voor de vergadering de lijst aanvullen.

De gemeenteraad wordt verzocht op grond van artikel 25 van de Gemeentewet de geheimhouding te bekrachtigen van de geheime stukken (zie concept raadsbesluit).

Het college van burgemeester & wethouders stelt de raad voor het volgende te besluiten:
1. Het beleids- en beheerplan begraafplaatsen 2022-2026: de toekomst van begraven vast te stellen;
2. De volledige kostendekkendheid op de activiteit begraven los te laten en de tarieven gedurende de looptijd van dit beheerplan enkel te indexeren;
3. Een voorziening 'onderhoud begraafplaatsen' in te stellen;
4. In te stemmen met de jaarlijkse dotatie in de voorziening 'onderhoud begraafplaatsen';
5. Eénmalig € 121.250 beschikbaar te stellen in 2023, voor het groot onderhoud aan de paden in Ter Aar en de herinrichting van vak XVI na ruiming en dit bedrag ten laste van de algemene reserve te brengen;
6. De begrotingswijziging met nummer 2022-02 vast te stellen.

Samenvatting: Binnen de gemeente Nieuwkoop hebben we vier gemeentelijke begraafplaatsen. Hiermee bieden wij onze inwoners een plek om hun dierbaren te begraven en te herdenken. Daarnaast zijn begraafplaatsen ook ontmoetingsplaatsen, waar natuur- en cultuurhistorie samen komen. De begraafplaatsen zijn onderdeel van de openbare ruimte en we willen het beheer en onderhoud regelen in het beheer- en beleidsplan begraafplaatsen 2022-2026: de toekomst van begraven. Zoals we dit ook bij de andere beheerelementen hebben geregeld.

Besluit

Ongewijzigd vastgesteld.
Stemverklaring SGP-ChristenUnie

Stemverklaring SGP CU: Zij hebben hier vaak naar gevraagd. Hopelijk wordt het straks bij agendapunt 11 (tarieven) - als een van laatste belangrijke agendapunten waarover hij als raadslid kan stemmen - een amendement aangenomen om belangrijke verbetering door te voeren.

Het college van burgemeester & wethouders stelt de raad voor het volgende te besluiten:

  1. In te stemmen met de ontwikkeling van een IKC in Woerdense Verlaat, conform de uitgangspunten in de startnotitie.
  2. In te stemmen met het aangaan van een overeenkomst met Vereniging Beatrix voor aankoop van het perceel Leeuwerikstraat 4 te Woerdense Verlaat en deelname in het IKC.

Samenvatting: In het strategisch plan onderwijs en huisvesting gemeente Nieuwkoop is het plan opgenomen om in Woerdense Verlaat een nieuwbouw Integraal Kindcentrum (IKC) te ontwikkelen, net zoals in diverse andere dorpen in de gemeente. De gemeenteraad heeft aangegeven hier positief tegenover te staan’, maar graag nog een meer uitgewerkt plan terug te willen zien voor definitieve besluitvorming. Dit plan is uitgewerkt in bijgaande startnotitie.

Besluit

Ongewijzigd vastgesteld.

Het college van burgemeester & wethouders stelt de raad voor het volgende te besluiten:

  1. De 7e verordening tot wijziging van de Verordening Sociaal Domein gemeente Nieuwkoop 2015 vast te stellen, conform bijgaande en als zodanig gewaarmerkte bijlage,
  2. De Verordening Wet Inburgering Gemeente Nieuwkoop 2012 per 1 januari 2022 in te trekken.

Samenvatting: In de Verordening Sociaal Domein gemeente Nieuwkoop 2015 is het gemeentelijk beleid met betrekking tot de Participatiewet, de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) en de Jeugdwet op integrale wijze vastgelegd. Als gevolg van een aantal wetwijzingen en nieuwe wetgeving zijn wijzigingen in de verordening noodzakelijk. Met de Rijnstreek gemeenten is geïnventariseerd welke wijzigingen noodzakelijk zijn en is een gezamenlijke wijzigingsverordening opgesteld.

Besluit

Ongewijzigd vastgesteld.

Het college van burgemeester & wethouders stelt de raad voor het volgende te besluiten:
1. De Decembernota 2021 vast te stellen en daarmee:
a. de in de rapportage opgenomen beleidsmatige verantwoording;
b. de financiële gevolgen voor de begroting 2021 zoals opgenomen in de
begrotingswijzingen behorend bij besluitpunt 2 en 3.
2. Begrotingswijziging 2021-16 vast te stellen;
3. Begrotingswijziging 2022-01 vast te stellen;
4. Het voorbereidingskrediet voor het project Lindelaan te verhogen met € 405.000;
5. Het voorbereidingskrediet voor het project Noordeinde te verhogen met € 390.000.

Samenvatting: De Decembernota 2021 betreft de verantwoording tot en met periode 8 (augustus) van het lopende begrotingsjaar en is de laatste begrotingswijziging van het jaar. De begroting wordt bijgesteld met het oog op het voorkomen van begrotingsonrechtmatigheid en het overhevelen van incidentele (ongebruikte) budgetten. Ook worden de gevolgen van de Mei- en Septembercirculaire 2021 meerjarig verwerkt.

Besluit

Ongewijzigd vastgesteld.
Stemverklaring van VVD en SGP-ChristenUnie

Stemverklaring VVD: Zij stemmen in met de Decembernota. Maar zij vinden het geen goed instrument voor de raad om scherp te kunnen sturen. Over de eerste acht maanden van het jaar wordt wel een scherp beeld gegeven en er worden wel overhevelingen gemeld. Inzet van de VVD is om het instrument voor de raad te verbeteren.
Stemverklaring SGP-CU: Idem stemverklaring VVD. De Decembernota in deze vorm is te laat en niet de juiste vorm.

Het college van burgemeester & wethouders stelt de raad voor het volgende te besluiten:
1. Verordening op de heffing en invordering van onroerende zaak belasting 2022;
2. Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing 2022;
3. Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing 2022 en de tarieventabel afvalstoffenheffing 2022;
4. Verordening op de heffing en invordering van roerende zaak belasting 2022;
5. Intrekken verordening precariobelasting 2021.
6. Verordening op de heffing en invordering van begraafplaatsrechten 2022 en de tarieventabel begraafplaatsrechten 2022;
7. Verordening op de heffing en invordering van leges 2022 en de tarieventabel leges 2022;
8. Verordening op de heffing en invordering van forensenbelasting 2022;
9. Verordening op de heffing en invordering van marktgelden 2022;
10. Verordening op de heffing en invordering van standplaatsrechten 2022;
11. Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen en heffingen 2022;

Samenvatting: Om uitvoering te geven aan de begroting 2022-2025, worden de belastingverordeningen 2022 ter vaststelling aan uw raad aangeboden. In de opgenomen tarieven zijn de financiële uitgangspunten op belastinggebied uit de begroting verwerkt. Daarnaast zijn de verordeningen deels inhoudelijk geactualiseerd aan de hand van de modellen van de VNG.

Besluit

Gewijzigd door het amendement vastgesteld.
Natuurlijk Nieuwkoop dient mede namens CDA en SGP-ChristenUnie een amendement om de begraafrechten te verlagen.

Het amendement wordt aangenomen met de stemmen van de VVD tegen.

Het college van burgemeester & wethouders stelt de raad voor het volgende te besluiten:

  1. Kennisnemen van de evaluatie subsidiebeleid 2017
  2. Instemmen met de in de evaluatie opgenomen aanbevelingen en voorgestelde vervolgstappen

Samenvatting: In 2017 is nieuw subsidiebeleid vastgesteld. Dit beleid is geëvalueerd op basis van interviews, deskresearch en ervaringen uit de praktijk. Dit heeft geresulteerd in een aantal bevindingen. Over het algemeen is er tevredenheid over het gevoerde beleid, er is echter ook een aantal verbeterpunten. Deze worden benoemd samen met een voorstel voor vervolgstappen.

Besluit

Ongewijzigd vastgesteld.

Het college van burgemeester & wethouders stelt de raad voor het volgende te besluiten:
1. Het beleidsdocument “Transitievisie Warmte Gemeente Nieuwkoop” vast te stellen en daarmee te besluiten dat;

a. De gemeente Nieuwkoop richting 2030 de focus legt op aardgasvrij-gereed via:
i. Wijkgerichte inzet energiebesparing
ii. Onderzoek naar warmtenetten bij warmteclusters

b. Vanaf 2022 wordt gestart met de volgende projecten:
i. Wijkgerichte inzet energiebesparing dorpskern Nieuwkoop
ii. Dorpsgerichte aanpak energiebesparing Woerdense Verlaat
iii. Nader onderzoek naar het benutten van restwarmte vanuit de glastuinbouw voor levering van warmte richting de wijk Schoterveld
iv. Onderzoek naar een duurzaam energiegebiedssysteem op en rond het bedrijventerrein De Olm

c. De gemeente vanaf 2022 de volgende initiatieven ondersteund:
i. Collectieve aanpak voor individuele energiemaatregelen, Vogelenbuurt Ter Aar
ii. Haalbaarheidsstudie naar een duurzaam energiegebiedssysteem in het gebied rondom Papenveer

Samenvatting: Landelijk heeft het Rijk de ambitie om in 2050 aardgasvrij te zijn (Klimaatakkoord). Vanuit deze ambitie draagt het Rijk de gemeente op om een Transitievisie Warmte (TVW) op te stellen. Deze visie beschrijft de manier waarop gebouwen en woningen in de gemeente Nieuwkoop van verwarmen via aardgas naar duurzame vormen van verwarmen gaan. Om de kosten en de haalbaarheid van deze duurzame vormen van verwarmen te kunnen vergelijken voor de kernen van Nieuwkoop zijn er verschillende onderzoeken opgenomen in de visie. De warmtevraag van bewoners en bedrijven is geanalyseerd en mogelijke restwarmte bronnen zijn geïnventariseerd. Ook hebben lokale stakeholders als woningcorporaties, gebiedscoöperatie en netbeheerder gegevens geleverd en bijgedragen aan de visie. Inwoners zijn via een brief, webinar en lokale media geïnformeerd en konden hun inbreng geven door aan te sluiten bij de Klankbordgroep TVW. De visie beschrijft naast de technische, organisatorische en financieel haalbare warmtealternatieven ook het participatie proces, de uitgangspunten en de vervolgstappen richting 2030.

Besluit

Gewijzigd door één amendement (herijking na twee jaar) vastgesteld met de stemmen van D66 tegen.
Stemverklaring D66.

Het CDA dient mede namens SBN, VVD, Natuurlijk Nieuwkoop en SGP-ChristenUnie een amendement in om herijking na 2 jaar te doen.
Het CDA dient mede namens VVD een amendement in om natuurlijke momenten te benutten voor individuele warmtevoorzieningen.

Amendement ‘herijking na 2 jaar’ wordt aangenomen met de stemmen van D66 tegen.
Amendement ‘natuurlijke momenten benutten’ wordt verworpen met de stemmen van CDA, VVD en SGP CU voor.

Stemverklaring D66: Het voorstel voldoet niet aan de doelstellingen van Parijs of aan die van Nederland. Daarom stemmen zij tegen

Het college van burgemeester & wethouders stelt de raad voor de verordening “Verordening Reductie Energiegebruik Woningen gemeente Nieuwkoop 2021-2022” vast te stellen;

Samenvatting: De Rijksoverheid heeft de gemeente Nieuwkoop subsidie toegekend voor het uitvoeren van een nieuwe regeling voor energiebesparing in woningen. De Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (RREW) is de opvolger van de Regeling Reductie Energiegebruik (RRE) welke was bedoeld voor woningeigenaren. De RREW biedt huurders en woningeigenaren de mogelijkheid om ter waarde van €70 kleine energiebesparende maatregelen of advies aan te schaffen. Het college legt de raad ter besluitvorming een verordening voor, om in 2021 en 2022 €70,- te kunnen verstrekken aan woningeigenaren en huurders in de gemeente Nieuwkoop. Dit voorstel is financieel neutraal; de kosten voor de uitvoering worden gedekt door de RREW-uitkering vanuit de Rijksoverheid.

Besluit

Gewijzigd door het amendement vastgesteld.
Stemverklaring VVD.

Natuurlijk Nieuwkoop dient mede namens D66 een amendement in om de verordening meer te richten op huurders.
Het amendement wordt aangenomen met de stemmen van SBN en VVD tegen

Stemverklaring VVD: Zij stemmen in met het voorstel al is het door het amendement wel in disbalans gekomen. Maar de stap wordt gemaakt en die is bewezen effectief.

B&W stelt de raad voor:
1. De gevraagde verklaring van geen bedenkingen voor het bouwen van een restaurant met bedrijfswoning, parkeerkelder en bijbehorende terreinvoorzieningen (e.e.a. volgens de tekeningen behorende bij aanvraag W-2016-0340) aan de Noordse Dorpsweg 2 en 2A te Noorden aan het college te verlenen.
2. Aan het herstelbesluit de voorschriften te verbinden zoals opgenomen in de eerder verstrekte omgevingsvergunning van 27 mei 2021 met kenmerk W-2016-0340.
3. Aanvullend voorschriften in het herstelbesluit op te nemen welke als volgt luiden:
a. Het buitenterras mag uitsluitend benut worden in het tijdvak tussen 07:00 en 23:00 uur.
b. Voor het buitenterras geldt een maximum aantal gelijktijdig aanwezige personen van 72

Samenvatting: Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunningen verleend voor de bouw van een restaurant met bedrijfswoning, parkeerkelder en bijbehorende terreinvoorzieningen op het adres Noordse Dorpsweg 2 en 2A te Noorden. Uit een gerechtelijke uitspraak van de voorzieningenrechter blijkt nu dat het college de vergunning waarmee op onderdelen afgeweken wordt van het bestemmingsplan niet had mogen verstrekken zonder een verklaring van geen bedenkingen van de gemeenteraad. De gemeente wordt nu de mogelijkheid geboden om deze vormfout te herstellen. Met dit voorstel wordt de gemeenteraad alsnog gevraagd om de benodigde verklaring.

Bijlagen

Besluit

Ongewijzigd vastgesteld met de stem van SGP-ChristenUnie tegen.

Voorgesteld wordt om Lise Domburg-Rietveld te benoemen als fractieassistent voor SBN.

Samenvatting: Een fractieassistent is een persoon, niet zijnde een raadslid, die is aangewezen door de fractie om haar bij te staan bij het verrichten van haar werk ten behoeve van de raad. Fractieassistenten hebben dezelfde rechten en plichten als raadsleden met uitzondering van het nemen van raadsbesluiten. SBN stelt voor om Lise Domburg-Rietveld te benoemen als fractieassistent.

Besluit

Ongewijzigd vastgesteld.

CDA en SGP-ChristenUnie hebben voor de besluitvormende raadsvergadering van 18 november 2021 deze motie aangeleverd. Toen is besloten deze motie te agenderen voor de besluitvormend raadsvergadering van 16 december 2021. Op 18 november 's morgens is een aangepaste versie van deze motie aangeleverd

Besluit

De motie wordt voor dit moment ingetrokken door de indieners.

Wethouder Elkhuizen zegt toe dat hij met agrariërs in gesprek is en blijft in de volle breedte van het onderwerp.

Op grond van artikel 60 van het reglement van orde kunnen raadsleden gebruik maken van het vragen-half-uur als zij dit 24 uur van te voren hebben aangekondigd.

Besluit

Het CDA heeft vragen gesteld over inzamelpunten oud papier

Op grond van artikel 10 van het reglement van orde kunnen portefeuillehouders mededelingen aan de raad doen tijdens deze vergadering.