Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Besluitvormende raadsvergadering

donderdag 18 maart 2021

20:00 - 23:00
Locatie

Online via Teams

Voorzitter
Robbert-Jan van Duijn

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 1.A

 3. 1.B

  Omdat raadslid Aad Otto van het CDA zijn ontslag heeft ingediend (omdat hij niet meer in de gemeente Nieuwkoop woont) moet er een nieuw raadslid geïnstalleerd worden om weer een voltallige gemeenteraad te hebben.

 4. 2
  Vaststellen agenda (2021-016)
 5. 3

  Op grond van artikel 41 van het Reglement van Orde kunnen inwoners en belanghebbenden inspreken gedurende maximaal vijf minuten (in totaal maximaal een half uur); dit kan alleen als er door deze persoon niet in een eerdere vergadering over dit onderwerp is ingesproken. Aanmelden kan tot 8 uur voor de vergadering bij de griffie via 0172-521308 of griffier@nieuwkoop.nl.

 6. 4

  De besluitenlijst van de besluitvormende raadsvergadering van 4 februari 2021.

 7. 5

  Op grond van artikel 44 van het reglement van orde kan de griffie tot 48 uur voor de vergadering de lijst aanvullen.

 8. 6

  De gemeenteraad wordt verzocht op grond van artikel 25 van de Gemeentewet de geheimhouding te bekrachtigen van de geheime stukken (zie concept raadsbesluit).

 9. 6.A
  HAMERSTUKKEN
 10. 7

  De Rekenkamer stelt de raad voor om (1) het college te houden aan de toezeggingen gedaan in de bestuurlijke reactie (brief 21.02032) en (2) op basis van het door het college aangeboden jaarverslag van leerplicht en de tussenrapportage van het RMC (Regionale Meld- en Coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten) jaarlijks te bepalen of en hoe het VSV-beleid (voortijdig schoolverlaten) wordt geagendeerd.


  Samenvatting: De Rekenkamer Nieuwkoop heeft onderzoek gedaan naar ‘startkwalificatie voor alle jongeren’. Bij dat thema ligt de focus op jongeren tussen de 18 en 23 jaar die niet meer leerplichtig zijn en voor wie ook geen kwalificatieplicht meer geldt, maar die nog geen zogenoemde startkwalificatie voor het betreden van de arbeidsmarkt hebben behaald: een diploma Havo of VWO of een MBO-diploma op tenminste niveau 2. Voor het verkrijgen van een goed beeld heeft de Rekenkamer zich bij de uitvoering van het onderzoek mede gericht op de organisatie en handhaving van zowel de leerplicht (voor kinderen tussen 5 en 16 jaar) als van de kwalificatieplicht (voor jongeren tussen 16 en 18 jaar).

  Besluit

  Ongewijzigd vastgesteld.

 11. 8

  B&W stelt de raad voor om de huidige locatie van basisschool Aeresteijn aan te wijzen als de toekomstige locatie voor het Integraal Kindcentrum Langeraar en Papenveer.


  Samenvatting: Onderdeel van het strategisch plan onderwijs en huisvesting Nieuwkoop is de ontwikkeling van een Integraal Kindcentrum (IKC) in Langeraar. In het laatste kwartaal van 2020 heeft participatie en onderzoek plaatsgevonden naar de meest geschikte locatie voor dit IKC. In het strategisch plan onderwijs en huisvesting waren twee mogelijke locaties opgenomen; de huidige locatie van basisschool Aeresteijn en een braakliggend perceel naast voetbalvereniging Altior.

  Besluit

  Ongewijzigd vastgesteld.

  Stemverklaring VVD: School in centrum van Langeraar is beste keuze voor VVD. Want centrum blijft daardoor levend. De onderbouwing was echter karig. Het mist de visie voor het centrum. De VVD verzoekt B&W z.s.m. helderheid te geven over integraal centrumplannen en Altior-locatie.

 12. 9

  B&W stelt de raad voor om dit bestemmingsplan vast te stellen en het college van B&W te machtigen voor afhandeling van de bestemmingsplanprocedure na besluitvorming.


  Samenvatting: Het initiatief beoogt het realiseren van een compensatiewoning in het kader van het principe van ‘Ruimte voor Ruimte’ op een perceel naast de woning Geerweg 20 te Langeraar. Om deze woning te kunnen realiseren, dient de ter plaatse geldende bestemming ‘Agrarisch – Glastuinbouw’ en ‘Tuin – Onbebouwd’ omgezet worden in de bestemming ‘Wonen’. Voor het realiseren van de woning worden glasrechten ingebracht van de percelen Geerweg 20, Lange Meentweg 9, Schilkerweg 5a en Schilkerweg 6b. Om de glasrechten van de percelen Schilkerweg 5a en Schilkerweg 6b in te kunnen zetten, dient de glastuinbouwbestemming omgezet te worden in ‘Agrarisch – Onbebouwd’, respectievelijk ‘Wonen – Onbebouwd’.

  Besluit

  Ongewijzigd vastgesteld.

 13. 10

  B&W stelt de raad o.a. voor:

  • in te stemmen met de ‘Nota van beantwoording van zienswijzen Paradijsweg Westzijde, eerste fase’;
  • Het bestemmingsplan ‘Paradijsweg Westzijde eerste fase’ gewijzigd vast te stellen met inachtneming van de voorgestelde aanpassing waarin een flexibliteitsbepaling wordt opgenomen die als volgt luidt: ‘Het college van Burgemeester en wethouders is bevoegd om af te wijken van de planregels om een andere inrichting van een perceel toe te staan, zolang de in het inrichtingsplan beschreven natuur- en recreatieve waarden op een gelijkwaardige manier behaald worden;
  • Het bestemmingsplan ‘Paradijsweg Westzijde eerste fase’ gewijzigd vast te stellen in die zin dat het perceel Paradijsweg 4 (Paradijsvogelbloem) de bestemming “Maatschappelijk” krijgt, conform het inrichtingsplan behorende bij dit perceel, en dit inrichtingsplan als bijlage bij de regels te voegen;

  Samenvatting: In de vergadering van 10 december 2020 is het bestemmingsplan Paradijsweg Westzijde eerste fase door de raad vastgesteld. Na de vaststelling zijn op dat moment niet de planvoorschriften, verbeelding en toelichting die via ruimtelijkeplannen.nl ter visie hebben gelegen (namelijk versie juni 2020), als getekende stukken aan het raadsbesluit gehecht. Per abuis is uw raad namelijk een verouderde versie (versie december 2019) ter vaststelling voorgelegd. Middels een nieuw raadsbesluit wordt dit hersteld. Het raadsbesluit voorziet in een gelijk besluit als het besluit van 10 december 2020 maar waarbij nu de ter visie gelegde (en dus juiste) planversie (juni 2020) als bijlage is gevoegd.

  Besluit

  Ongewijzigd vastgesteld.

 14. 10.A
  DISCUSSIESTUKKEN
 15. 11

  B&W stelt de raad voor om:

  1. Het gezondheidsbeleid (conform bijlage 1) vast te stellen met als uitgangspunten:
   a. De betekenis van positieve gezondheid
   b. De hantering van het levensloopmodel en daarmee;
  2. De speerpunten voor het thema Samen Gezond vast te stellen, te weten:
   Eenzaamheid, druk op mantelzorg, sociale cohesie en openbaar vervoer.
  3. De speerpunten voor het thema Gezond Gedrag vast te stellen, te weten:
   Beweegvaardigheid, overgewicht, alcohol, roken en mentaal welbevinden.
  4. De speerpunten voor het thema Gezonde omgeving vast te stellen, te weten:
   Groene omgeving, schone leefomgeving, uitnodigende buitenruimte, geschikte woningen en voorzieningen dichtbij.
  5. Bij de verdere uitwerking van dit beleid de volgende uitgangspunten te hanteren:
   a. We werken integraal aan het bevorderen van gezondheid en gezond gedrag.
   b. We hebben aandacht voor gezondheidsachterstanden.

  Besluit

  Ongewijzigd unaniem vastgesteld
  Motie kopje gezondheidsbeleid in raadsvoorstel wordt aangenomen met unanieme stem

  D66 dient mede namens SGP CU een motie in om alcoholgebruik terug te dringen.
  SGP CU en D66 trekken de motie in, omdat ze tevreden zijn dat het thema overmatig alcoholgebruik dat op de agenda staat en met de toezegging van de wethouder over zijn wijze van aanpak (en plan van concrete aanpak rond oktober 2021 aan te bieden aan de raad).

 16. 12

  B&W stelt de raad o.a. voor om: (1) Het Duurzaamheidsprogramma 2021-2024 vast te stellen en tot uitvoering van scenario Basis verlengd over te gaan.
  (a) Uitbreiding looptijd duurzaamheidsprogramma t/m 2024 (b) Toevoegen van 1,5 fte extra formatie t/m 2023 en (c) Inzet op zestal thema’s: Energietransitie, Klimaatadaptatie, Circulaire economie, Biodiversiteit, Mobiliteit en eigen organisatie. (2.) In te stemmen met de kosten (€1.467.300) die gepaard gaan met de uitvoering van scenario Basis verlengd.


  Samenvatting: De gemeente Nieuwkoop wil ambitieus aan de slag met de landelijk verplichte opgaven. Daarvoor heeft ze op 28 mei 2020 het Beleidskader Duurzaamheid vastgesteld met een routekaart op een zestal thema’s: Energietransitie, Klimaatadaptatie, Circulaire Economie, Biodiversiteit, Mobiliteit en het Verduurzamen van de eigen organisatie. Het Duurzaamheidsprogramma 2021-2024 is het uitvoeringsprogramma dat hoort bij het Beleidskader Duurzaamheid. Het bevat het overzicht van de projecten en activiteiten, waarmee de gemeente de komende jaren de beleidsdoelen wil bereiken. Er staat niet alleen hoe de gemeente, samen met de Nieuwkoopse gemeenschap, op weg wil gaan naar een duurzaam Nieuwkoop, maar ook hoe ze haar eigen organisatie gaat verduurzamen.

  Besluit

  Gewijzigd door een amendement unaniem vastgesteld.
  Diverse stemverklaringen.
  De motie oormerking van € 100.000 wordt aangenomen met de stemmen van VVD en D66 tegen.

 17. 13

  B&W stelt de raad voor om (1) In te stemmen met het tegemoetkomen van maatschappelijke organisaties die kampen met een Covid-19 gerelateerd exploitatietekort over het jaar 2020 en (2) Hiervoor € 200.000 ter beschikking te stellen en toe te voegen aan programma 3 sociaal domein, te dekken uit de stelpost taakmutaties algemene uitkering in programma 6.


  Samenvatting: Het college van B&W stelt voor om naast het bestaande Steunfonds een subsidieregeling in te richten voor maatschappelijke organisaties ter ondersteuning bij de financiële gevolgen van de Covid-19 crisis en hiervoor € 200.000 ter beschikking te stellen. De belangrijkste verandering ten opzichte van het Steunfonds is om de voorwaarde los te laten dat er faillissement dreigt voor de betreffende organisatie.

  Besluit

  Ongewijzigd unaniem vastgesteld.
  Stemverklaring VVD.

 18. 14

  Op 29 september 2018 is de gemeenteraad voor het eerst bij elkaar geweest om de vraag ‘Wat voor raad willen we zijn?’ te beantwoorden. Tijdens deze bijeenkomst is ‘Onze belofte aan Nieuwkoop’ geformuleerd waarbij regelmatig opgemerkt werd en hoe gaan we dat dan doen? Omdat verder uit te werken is een werkgroep opgericht met de naam ‘Wat voor raad willen de zijn; # Hoe dan?’. De werkgroep is op 7 januari 2021 bij elkaar gekomen om het jaar 2020 te evalueren en komt nu met een aantal adviezen aan de raad.
  Stukken zijn 16-3-2021 toegevoegd

  Besluit

  Niet behandeld wordt doorgeschoven.

 19. 14.A
  RECHTSTREEKS (niet eerder besproken)
 20. 15

  B&W stelt de raad voor het volgende te besluiten:

  1. Als gemeenteraad ter bewaring van rechten, tijdig voor het einde van de zienswijzentermijn de bijgevoegde concept pro forma zienswijze in te dienen op het ontwerpbesluit tot verlening van een natuurvergunning aan Royal Schiphol Group N.V
  2. Het college te mandateren om de gronden van de zienswijze tijdig aan te (laten) vullen en dit stuk in te dienen en om opdracht te verstrekken aan Wille Donker advocaten om namens de raad op te treden in de zienswijzenprocedure op het ontwerpbesluit tot verlening van een natuurvergunning
  3. Het college te mandateren om zo nodig een deskundige in te schakelen.

  Samenvatting: Royal Schiphol Group N.V. heeft een vergunning gevraagd op grond van de Wet natuurbescherming. Royal Schiphol Group N.V. vraagt de vergunning aan voor luchtgebonden en grondgebonden activiteiten. De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft hierover een ontwerpbesluit gepubliceerd. De gemeente Nieuwkoop is voornemens om een zienswijze in te dienen op het ontwerpbesluit.


  Stukken zijn 16-3-2021 toegevoegd

  Besluit

  Ongewijzigd vastgesteld met de stemmen van de VVD tegen.

 21. 16

  Er zijn nog geen stukken dus onder voorbehoud op deze agenda.
  B&W heeft op 16 maart 2021 besloten geen raadsvoorstel met zienswijze voor het Luchthavenverkeersbesluit aan te leveren, maar om daarvoor in de plaats een brief te sturen waarin staat dat zij de beschikbare tijd tot 29 maart willen benutten om een zo sterk mogelijke zienswijze in te dienen.
  Sinds 17 maart 2021 ziet u deze brief van B&W als bijlage onder dit vervallen agendapunt hangen. De bijlagen bij deze brief zijn te vinden via deze link: https://www.platformparticipatie.nl/luchthavenverkeerbesluit/ontwerpwijziging+lvb/relevante+documenten+lvb/default.aspx


  In de Wet Luchtvaart uit 2016 zijn de hoofdlijnen van het nieuwe Normen- en Handhavingstelsel (NNHS) opgenomen. De ontwerpwijziging van het LVB bevat hier nu de uitwerking van. Het gewijzigde Luchthavenverkeerbesluit legt het aantal vliegtuigbewegingen vast zoals die voor de uitbraak van de huidige pandemie werden afgewikkeld op Schiphol. Dit betekent dat Schiphol, na de huidige crisis, maximaal 500.000 vliegtuigbewegingen per jaar mag afwikkelen. Schiphol heeft de effecten van de 500.000 vliegtuigbewegingen in kaart gebracht in een milieueffectrapport dat ook ter inzage ligt. De gemeente Nieuwkoop is voornemens om een zienswijze in te dienen op de ontwerpwijziging.

 22. 17

  Aad Otto is sinds 12 juli 2018 namens het CDA lid van de Auditcommissie. Door zijn vertrek uit de gemeenteraad stelt het CDA voor om Nick Draper (raadslid van het CDA) te benoemen in de Auditcommissie.

  Besluit

  Ongewijzigd vastgesteld.

 23. 17.A

  Besluit

  De motie wordt aangenomen met unanieme stem.

 24. 17.B

  Besluit

  De motie wordt aangenomen met unanieme stem (exclusief de stem van Leon Zoet).

  Leon Zoet geeft aan dat hij vanwege betrokkenheid bij drie grote evenementen niet aan de beraadslaging en de stemming mee zal doen.

 25. 18

  Op grond van artikel 60 van het reglement van orde kunnen raadsleden gebruik maken van het vragen-half-uur als zij dit 24 uur van te voren hebben aangekondigd.

 26. 19

  Op grond van artikel 10 van het reglement van orde kunnen portefeuillehouders mededelingen aan de raad doen tijdens deze vergadering.

 27. 20.A

  Bijlagen