Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Meningsvormende raad I

donderdag 14 september 2023

20:00 - 23:00
Locatie

Raadszaal Nieuwveen

Voorzitter
Romy van Dijk

Agendapunten

 1. 1

  Spreekrecht inwoners en belanghebbenden:

  • Op grond van art. 67 van het reglement van orde kunnen inwoners en belanghebbenden gebruik maken van het spreekrecht, gedurende maximaal vijf minuten (in totaal maximaal een half uur). Inspraak is niet geagendeerd als apart agendapunt, per agendapunt wordt de mogelijkheid geboden.
  • Aanmelden kan tot 8 uur voor de vergadering bij de griffie (0172-521308 of griffier@nieuwkoop.nl).
 2. 2
  Vaststellen agenda
 3. 3

  B&W stelt de raad voor : (1) Een ontsluiting van en naar de nieuwe woningen te realiseren. (2) De varianten 1 Hogedijk (richting school) en 2 Dorpsplein integraal verder uit te werken met het nog op te stellen stedenbouwkundig plan. (3) De kosten voor de ontsluiting op te nemen binnen de nog te openen grondexploitatie.  Samenvatting: Het bouwen en bewonen van nieuwe woningen binnen de percelen Gerberastraat (oude crossveldje) en Land van Koppen fase 3 gaat gepaard met meer verkeersbewegingen. Daarom was het, mede naar wens van de inwoners en ondernemers, noodzakelijk om onderzoek uit te voeren naar nut en noodzaak van een nieuwe ontsluiting van en naar de nieuwe woningen. Het voorliggend voorstel adviseert om een nieuwe ontsluiting te realiseren, de varianten Hogedijk (richting school) en Dorpsplein integraal verder uit te werken met het nog op te stellen stedenbouwkundig plan en de kosten hiervoor op te nemen in de nog te openen grondexploitatie.

 4. 4.A

  B&W stelt de raad o.a. voor om (1) in te stemmen met de ‘Nota van zienswijzen bestemmingsplan Kindcentrum De Poel’ (2) het bestemmingsplan Kindcentrum De Poel gewijzigd vast te stellen ten opzichte van het ontwerp (3) geen milieueffectrapportage en exploitatieplan op te stellen.  Samenvatting: Dit bestemmingsplan voorziet in de ontwikkeling van een IKC (Integrale Kind Centra) in de kernLangeraar op de locatie van de huidige basisschool Aeresteijn. Door een meer compact en meerlaags IKC mogelijk te maken, ontstaat er ruimte voor een appartementengebouw met maximaal 20 woningen. Het appartementengebouw is ook in dit bestemmingsplan meegenomen. Dit heeft geleid tot een ontwerpbestemmingsplan dat zes weken ter inzage heeft gelegen. In deze periode heeft iedereen de gelegenheid gehad om middels een zienswijze te reageren. Gedurende de terinzagelegging zijn er zienswijzen ingediend. Deze zienswijzen hebben geleid tot het voorstel tot de ambtshalve aanpassing van het ontwerpbestemmingsplan. Daarnaast heeft nader onderzoek eveneens geleid tot ambtshalve wijzigingen ten aanzien van het ontwerpbestemmingsplan. Dit raadsvoorstel ziet op de beantwoording van deze zienswijzen en het voorstel aan de gemeenteraad om het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan (versie 14 maart 2023 met code IMRO.0569.bpTARikclangeraar-on01).

 5. 4.B

  B&W stelt de raad o.a. voor om (1) de grondexploitatie per 1 oktober 2023 te openen (2) ter dekking van het nadelige saldo van de grondexploitatie een bedrag van € 846.000 toe te voegen aan de Voorziening nadelige saldi grondexploitaties en dit bedrag ten laste te brengen van de Algemene reserve en (3) een bedrag van € 74.000 toe te voegen aan de Reserve onvoorzien grondexploitaties ten laste van de Algemene reserve.  Samenvatting: De gemeente moet conform BBV-regelgeving en de Nota Grondbeleid 2021 een grondexploitatie openen met een raadsbesluit. De voorliggende grondexploitatie IKC De Poel is opgesteld en voorgesteld wordt om deze per 1 oktober 2023 te openen. Ook is in de Nota Grondbeleid 2021 opgenomen dat een grondexploitatie bij voorkeur gelijktijdig met het stedenbouwkundig plan en/of het bestemmingsplan wordt vastgesteld. De vaststelling van het bestemmingsplan Kindcentrum De Poel, Langeraar staat geagendeerd voor dezelfde raadsvergadering als deze grondexploitatie. Het doel van het opstellen van een grondexploitatie is om alle kosten en opbrengsten die bij een ruimtelijke ontwikkeling worden gemaakt inzichtelijk te maken en te houden. Daarmee wordt inzicht gegeven in het (te verwachten) financiële resultaat van de beoogde ontwikkeling.

 6. 5

  B&W stelt de raad o.a. voor om:
  • € 1.000.000 te onttrekken uit de reserve Duurzaamheid voor de uitvoering van het Energiebesparingsfonds (EBF)
  • Het Nationaal Isolatieprogramma (NIP) te koppelen met het EBF
  • De middelen die de gemeente vanuit het NIP ontvangt toe te voegen aan het EBF;
  • In te stemmen met Variant 1: Subsidieverordening zonder inkomenstoets;
  • De verordening 'Subsidieverordening Energiebesparingsfonds gemeente Nieuwkoop' vast te stellen.  Samenvatting: Om de energierekening voor iedereen betaalbaar te houden heeft de gemeenteraad het college verzocht een voorstel voor te bereiden voor de realisatie van een energiefonds met een startbedrag van € 1.000.000. Het fonds moet eigenaar-bewoners ondersteunen in het blijvend verlagen van de energierekening door het nemen van (grote) energiebesparende maatregelen in de woning.
  Verder wordt de raad voorgesteld om het Nationaal Isolatieprogramma (NIP) te koppelen aan dit Energiebesparingsfonds (EBF) en daarmee de NIP-middelen toe te voegen aan het gemeentelijke EBF. Dit biedt de kans en de mogelijkheid om beide regelingen aan elkaar te verbinden tot één fonds. Dat maakt het aanvragen voor inwoners overzichtelijker en de uitvoering eenvoudiger. Bij koppeling van beide regelingen ontstaat naar verwachting een fonds met in totaal € 2.606.000. Naast het feit dat dit kansen biedt voor het betaalbaar houden van de energierekening van huishoudens in Nieuwkoop biedt het kansen in de transitie naar aardgasvrije woningen.

 7. 6

  B&W stelt de raad o.a. voor om (1) een budget beschikbaar te stellen van € 1.400.000 voor het realiseren van twee kunstgras voetbalvelden bij S.V. Nieuwkoop, € 700.000 te dekken uit de algemene reserve en € 700.000 te dekken uit de reserve vorming nieuw reserve zwembad en (2) in te stemmen met het dragen van het financiële risico indien Stibuni geen beroep kan doen op de BOSA (subsidieregeling Stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties van het Rijk).  Samenvatting: Het college stelt de raad voor een krediet beschikbaar te stellen voor het realiseren van twee kunstgras voetbalvelden bij S.V. Nieuwkoop, ter vervanging van twee natuurgrasvelden. Deze uitbreiding van de speelcapaciteit maakt het mogelijk één natuurgrasveld af te staan voor de ontwikkeling van een nieuw binnenzwembad.

 8. 7

  B&W stelt de raad voor om: (1) de benodigde (ontwerp) 'Verklaring van geen bedenkingen (VVGB)' aan het college te verlenen voor de realisatie van natuurgebied Ruygeborg II fase I en (2) bij het uitblijven van zienswijzen op het ontwerp van de omgevingsvergunning zonder nieuwe raadsbehandeling de VVGB definitief te verlenen.  Samenvatting: Burgemeester en wethouders zijn voornemens een ontwerp van een omgevingsvergunning ter inzage te leggen voor de realisatie van natuurgebied Ruygeborg II fase I op diverse percelen tussen de adressen Noordenseweg 29 te Nieuwkoop, Hogedijk 7 te Noorden en Molenweg 5A te Zevenhoven. Voor de terinzagelegging dient de gemeenteraad te hebben verklaard geen bedenkingen te hebben tegen deze ontwikkeling. Met dit voorstel wordt de gemeenteraad gevraagd hiermee in te stemmen.

 9. 8

  AB- en/of DB-leden kunnen mededelingen doen over de diverse gemeenschappelijke regelingen waaraan de gemeente deelneemt.
  Raads- en collegeleden kunnen vooraf onderwerpen aanmelden om te bespreken waarbij de focus moet liggen op input leveren aan B&W.

 10. 9

  a. Mededelingen
  b. Stand van zaken 'bijzondere projecten' en 'begeleidingsgroepen'
  c. Toezeggingen

 11. 10

  Op grond van artikel 71 van het reglement van orde kunnen vragen aan het college gesteld worden die niet vooraf aangekondigd zijn. Indien de vragen niet direct beantwoord worden dan worden ze binnen 30 dagen schriftelijk door het college beantwoord.

  • Remco Hendriks (SBN) heeft een rondvraag aangekondigd over het actuele aantal in de gemeente Nieuwkoop gehuisveste statushouders.
 12. 11

  De actielijst van de meningsvormende raad I van 8 juni 2023 en 15 juni 2023.