Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Meningsvormende raad I

donderdag 20 januari 2022

20:00 - 21:30

Locatie
Digitaal via Teams
Voorzitter
Kees Egberts

Agendapunten

Spreekrecht inwoners en belanghebbenden:

  • Op grond van art. 67 van het reglement van orde kunnen inwoners en belanghebbenden gebruik maken van het spreekrecht, gedurende maximaal vijf minuten (in totaal maximaal een half uur). Inspraak is niet geagendeerd als apart agendapunt, per agendapunt wordt de mogelijkheid geboden.
  • Aanmelden kan tot 8 uur voor de vergadering bij de griffie (0172-521308 of griffier@nieuwkoop.nl).

Omdat deze vergadering digitaal plaatsvindt krijgt u de mogelijkheid om digitaal in te spreken. Wilt u zich dan wel op tijd aanmelden zodat wij u kunnen uitleggen hoe dat in zijn werk gaat.

Besluit dat het college van B&W:
1. de meerjarig geprojecteerde hoogte van de voorziening voor groot onderhoud (extern) moet toetsen op ‘redelijke noodzaak’. De onderliggende bedragen, volgend uit het meerjarige onderhoudsplan, dienen eenmalig (extern) te worden gevalideerd.
2. de raad met een vaste frequentie en in een vast format moet informeren over (voorgenomen) wijzingen in (de uitvoering van) projecten die zijn opgenomen in het meerjarige plan, of die daaraan bij nader inzien mogelijk zouden moeten toegevoegd. In de bovenbedoelde rapportage moet ook melding gemaakt worden van afgesloten projecten, voorzien van een korte inhoudelijke en financiële evaluatie (waarin ook wordt ingegaan op mogelijke verbeterpunten in de externe communicatie).
3. de materie van de grondexploitaties, hoe lastig dat ook is, in volgende PenC-documenten zodanig toegankelijk moet maken dat ieder raadslid zonder veel moeite kan begrijpen (a) waarmee zou moeten worden ingestemd c.q. welke alternatieven denkbaar zouden zijn (bij een actualisatie en bij de behandeling van een programmabegroting) en (b) wat het college precies verantwoordt (in de jaarrekening).
4. moet zorgen voor een consequente en ‘sluitende’ vastlegging van geplande en bestede ambtelijke uren. De zogenoemde directieraming van een project dient niet alleen de out-of-pocket-kosten te omvatten, maar ook de (voorcalculatorische) uren maal integraal tarief van de bij het project betrokken ambtelijk medewerkers.
5. de shortlist van te benaderen aannemers, om onnodige kwetsbaarheden te vermijden, zeker bij ‘grote’ projecten (stel met een directieraming vanaf € 250.000), mede moet opstellen of tenminste laten valideren door een onafhankelijke buitenstaander (bijvoorbeeld een wisselende deskundige, werkzaam bij een buurgemeente).
6. bij het hanteren van alternatieve, innovatieve inschrijvingsdocumenten moet zorgen voor de expliciete instemming van het college.
7. per project ook een interne evaluatie moet opstellen. Die evaluatie dient dan mede een analyse van de verschillen tussen ‘uitgebreide directieraming’ (inclusief vooraf ingeschatte ambtelijke uren maal tarief) en realisatie (van de combinatie uitgegeven en toegerekende Euro’s) te omvatten. Bespreek die evaluaties periodiek in het college, voorzien van mogelijke actie- of verbeter-punten.

Samenvatting: De Rekenkamer heeft de werkwijze rond ‘investeringen met maatschappelijk nut’ onderzocht aan de hand van twee recent uitgevoerde projecten. De Rekenkamer heeft per saldo een positieve indruk opgedaan. Tegelijk geeft een aantal aantekeningen aanleiding om het college te verzoeken opvolging te geven aan de onderstaande aanbevelingen.

B&W stelt de raad voor:
1. De grens van de bebouwde kom op de weg ‘Vrouwenakker’, bekend als N231 in Vrouwenakker, ingevolge de Wegenverkeerswet en de Wegenwet te verplaatsen, zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende tekening.
2. Gedeputeerde Staten van de Provincie Zuid-Holland, te verzoeken op grond van artikel 27, tweede lid, van de Wegenwet de nieuwe bebouwde komgrens op de weg ‘Vrouwenakker’, bekend als N231 in Vrouwenakker, vast te stellen.

Samenvatting: De provincie Zuid-Holland heeft een verzoek ingediend om de bebouwde komgrens te verplaatsen. In de huidige situatie ligt de bebouwde komgrens van Vrouwenakker aan de N231 Vrouwenakker, na het passeren van een verkeersremmer in de vorm van een middengeleider. Om een logische plek te situeren voor de bebouwde komgrens, is het nodig om deze bebouwde komgrens in zuidelijke richting te verplaatsen.

AB- en/of DB-leden kunnen mededelingen doen over de diverse gemeenschappelijke regelingen waaraan de gemeente deelneemt.
Raads- en collegeleden kunnen vooraf onderwerpen aanmelden om te bespreken waarbij de focus moet liggen op input leveren aan B&W.

a. Mededelingen
b. Stand van zaken 'bijzondere projecten' en 'begeleidingsgroepen'
c. Toezeggingen

Op grond van artikel 71 van het reglement van orde kunnen vragen aan het college gesteld worden die niet vooraf aangekondigd zijn. Indien de vragen niet direct beantwoord worden dan worden ze binnen 30 dagen schriftelijk door het college beantwoord.

  • CDA en SBN hebben mondelinge vragen aangekondigd over het ophalen van oud papier en het afvalbrengstation.
  • VVD heeft mondelinge vragen aangekondigd over uitwerking motie snelle verbinding N201 - N231.