Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Meningsvormende raad II

donderdag 20 januari 2022

20:00 - 22:30

Locatie
Digitaal via Teams
Voorzitter
Berry Dors

Agendapunten

Spreekrecht inwoners en belanghebbenden:

  • Op grond van art. 67 van het reglement van orde kunnen inwoners en belanghebbenden gebruik maken van het spreekrecht, gedurende maximaal vijf minuten (in totaal maximaal een half uur). Inspraak is niet geagendeerd als apart agendapunt, per agendapunt wordt de mogelijkheid geboden.
  • Aanmelden kan tot 8 uur voor de vergadering bij de griffie (0172-521308 of griffier@nieuwkoop.nl).

Omdat deze vergadering digitaal plaatsvindt krijgt u de mogelijkheid om digitaal in te spreken. Wilt u zich dan wel op tijd aanmelden zodat wij u kunnen uitleggen hoe dat in zijn werk gaat.

B&W stelt de raad voor (1) Een krediet van € 460.000,- beschikbaar te stellen voor de aankoop van een perceel grond van circa 562 m2, gelegen aan het Nieuwveens Jaagpad. (2) De Visie op Wonen in Vrouwenakker-West 2025, versie 13 december 2021, vast te stellen.

Samenvatting: De gemeente Nieuwkoop heeft in Vrouwenakker-West circa 3,5 hectare grond in bezit, bedoeld voor woningbouw, welke thans niet is ontsloten op de openbare weg. Door de aankoop van circa 562 m2 grond voor een weg, worden deze gronden ontsloten. Hiervoor wordt een krediet gevraagd om de aankoop mogelijk te maken. Ten behoeve van de ontwikkeling van Vrouwenakker-West tot woningbouwlocatie is een ontwikkelvisie op hoofdlijnen geschreven. De visie Wonen in Vrouwenakker-West 2025 gaat uit van de vier thema’s Groen – Gezamenlijkheid – Geluid - Gezondheid om te komen tot een gezonde, toekomstbestendige en groene leefomgevingskwaliteit voor een woonwijk met circa 70 tot 90 woningen.

B&W stelt de raad voor:
1. Op grond van artikel 7.19, eerste lid, van de Wet milieubeheer voor dit bestemmingsplan geen milieueffectrapportage op te stellen.
2. De “Nota van beantwoording Zienswijzen bestemmingsplan Lindelaan Nieuwkoop” inclusief reactienota en ambtelijke wijzigingen (no. 13468), met daarin de voorgestelde wijzigingen, vast te stellen.
3. Met inachtneming van de besluitpunten onder 1 en 2 het bestemmingsplan Lindelaan Nieuwkoop gewijzigd vast te stellen ten opzichte van het ontwerp (versie 15 oktober 2021 met identificatienummer NL.IM- RO.0569.bpNKPLindelaan-on01).
4. Het college van burgemeester en wethouders te mandateren voor het verwerken van de wijzigingen (besluitpunt 2) in het te wijzigen (ontwerp) bestemmingsplan (besluitpunt 3) alsmede voor verdere afhandeling van de bestemmingsplanprocedure na vaststelling.

Samenvatting: Gedurende de periode van terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan Lindelaan Nieuwkoop is een zienswijze ingediend. Daarnaast is een aantal reacties op het plan gegeven, die niet als zienswijzen te kwalificeren zijn maar als reactie naar aanleiding van het wettelijk vooroverleg. Ook worden er, vanwege nader onderzoek, ambtshalve wijzigingen aan het ontwerpbestemmingsplan voorgesteld. Dit voorstel ziet op de beantwoording van deze zienswijze en reacties alsmede het voorstel aan de gemeenteraad om het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen.

B&W stelt de raad voor:

  1. De grondexploitatie GZ 104Lindelaan, te Nieuwkoop per 1 maart 2022 te openen;
  2. Ter dekking van het nadelige saldo van de grondexploitatie een bedrag van € 471.000 toe te voegen aan de Voorziening nadelige saldi grondexploitaties en dit bedrag ten laste te brengen van de Reserve reservering woningbouw;
  3. Een bedrag van € 170.000 toe te voegen aan de Reserve onvoorzien grondexploitatiesten laste van de Algemene reserve;
  4. Het voorbereidingskrediet ‘Herontwikkeling Ashram’ per 1 maart 2022af te sluiten en de gemaakte voorbereidingskosten ten laste te brengen van de grondexploitatie;
  5. Begrotingswijziging nr. 2022-03 vast te stellen.

Samenvatting: De gemeente moet conform BBV-regelgeving en de Nota Grondbeleid 2021 een grondexploitatie openen met een raadsbesluit. De voorliggende grondexploitatie Lindelaan is opgesteld en zal per 1 maart 2022 worden geopend. Ook is in de Nota Grondbeleid 2021 opgenomen dat een grondexploitatie bij voorkeur gelijktijdig met het stedenbouwkundig planen/of het bestemmingsplan wordt vastgesteld. De vaststelling van het bestemmingsplan Lindelaan vind plaats in dezelfde raadsvergadering. Het doel van het opstellen van een grondexploitatie is om alle kosten en opbrengsten die bij een ruimtelijke ontwikkeling worden gemaakt inzichtelijk te maken en te houden. Daarmee wordt inzicht gegeven in het (te verwachten) financiële resultaat van de beoogde ontwikkeling. Met het openen van grondexploitatie Lindelaan worden maximaal 65 appartementen gerealiseerd. Het woningbouwprogramma richt zich op ouderen en jongeren en zal bestaan uit sociale huurwoningen, middel dure huurwoningen, goedkope koopwoningen en betaalbare koopwoningen. Daarvoor wordt het voormalige Ashram College gesloopt en wordt het plangebied bouw-en woonrijp gemaakt.

B&W stelt de raad voor:
1. De Verordening doelgroepen woningbouw Nieuwkoop 2022 (bijlage 3 bij het raadsvoorstel) vast te stellen, met als meest relevante wijzigingen ten opzichte van de Verordening doelgroepen woningbouw Nieuwkoop 2020:
a. De prijsgrens van goedkope koopwoningen tot € 200.000 te wijzigen naar € 255.000 en hiernaar te refereren met de term ‘sociale koopwoning 1’.
b. Aanvullend een prijsgrens op te nemen voor betaalbare koopwoningen tot € 355.000 en hiernaar te refereren met de term ‘sociale koopwoning 2’.
c. In verband met conflicterende wetgeving geen doelgroep aan te wijzen voor sociale koopwoningen.
d. De instandhoudingstermijn voor sociale koopwoningen 1 en 2 te wijzigen van 5 naar 10 jaar.

2. De Verordening Woonfonds Nieuwkoop 2022 (bijlage 5 bij het raadsvoorstel) vast te stellen, met als meest relevante wijziging ten opzichte van de Verordening Woonfonds Nieuwkoop 2020:
a. In de definitie van een goedkope koopwoning te verwijzen naar de doelgroepenverordening, in plaats van het benoemen van een bedrag.
b. De prijscategorieën in artikel 2 te actualiseren.

Samenvatting:  Het realiseren van volwaardige, toekomstbestendige koopwoningen met een V.O.N.-prijs beneden € 200.000 is onder de huidige marktomstandigheden niet haalbaar. Dit vraagt om aanpassingen aan het woonbeleid. Het voorstel is om de doelgroepenverordening en de verordening Woonfonds hierop aan te passen. Het beoogde effect is om, ondanks de prijsstijgingen, toch betaalbare woningen publiekrechtelijk te kunnen afdwingen en in stand te houden voor de doelgroep.

Concreet stellen we voor de prijsgrens van goedkope koopwoningen te verhogen van € 200.000 naar € 255.000. In de doelgroepenverordening refereren we naar deze categorie met de term ‘sociale koopwoning 1’. Daarnaast nemen we ook de categorie betaalbare koopwoningen in de verordening op, waarbij een prijsgrens van ten hoogste € 355.000 geldt. Naar deze tweede categorie refereren we in de verordening met de term ‘sociale koopwoning 2’. Het gebruik van de termen sociale koopwoning 1 en 2 is ons door het ministerie van BZK voorgeschreven, omdat hiermee nauw wordt aangesloten op het Besluit ruimtelijke ordening.

Vanuit jurisprudentie die in de loop van de tijd is ontstaan, is gebleken dat het Besluit ruimtelijke ordening en de Huisvestingswet elkaar tegenspreken. Het gevolg van deze conflicterende wetgeving is dat voor koopwoningen geen doelgroep door de gemeente mag worden aangewezen. Pas wanneer de Huisvestingswet is aangepast, wordt het mogelijk om via de doelgroepenverordening een doelgroep voor goedkope en betaalbare koopwoningen aan te wijzen. Daarom is ervoor gekozen om in de nu voorgestelde verordening geen doelgroep aan te wijzen voor de categorieën sociale koopwoning 1 en sociale koopwoning 2. We stellen voor om de instandhoudingstermijn van goedkope koopwoningen te verhogen van 5 naar 10 jaar. Deze instandhoudingstermijn willen we ook voor betaalbare koopwoningen hanteren. We willen de woningen namelijk zo lang mogelijk betaalbaar houden. Tot slot is de te maken wijziging aan de verordening Woonfonds vooral een aanpassing van technische aard. In de huidige verordening wordt het bedrag van € 200.000 genoemd, zonder verwijzing naar de doelgroepenverordening. Dit willen we rechtzetten. Daarnaast worden ook de prijsgrenzen van andere woningcategorieën geactualiseerd conform de meest recent vastgestelde grondprijzenbrief.

B&W stelt de raad voor (1) Het vaststellen van de 'Lijst adviesrecht gemeenteraad Nieuwkoop'. (2) Voor deze aangewezen gevallen het adviesrecht van toepassing te verklaren vanaf de dag waarop de Omgevingswet in werking treedt.

Samenvatting: De raad wordt voorgesteld in te stemmen met de 'Lijst adviesrecht gemeenteraad Nieuwkoop'. Dit in het kader van- en vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Omgevingswet per 1 juli 2022.

Onder voorbehoud van het op tijd aanleveren van de stukken door B&W, naar verwachting op 11 januari (12 januari toegevoegd).

AB- en/of DB-leden kunnen mededelingen doen over de diverse gemeenschappelijke regelingen waaraan de gemeente deelneemt.
Raads- en collegeleden kunnen vooraf onderwerpen aanmelden om te bespreken waarbij de focus moet liggen op input leveren aan B&W.

a. Mededelingen
b. Stand van zaken 'bijzondere projecten' en 'begeleidingsgroepen'
c. Toezeggingen

Op grond van artikel 71 van het reglement van orde kunnen vragen aan het college gesteld worden die niet vooraf aangekondigd zijn. Indien de vragen niet direct beantwoord worden dan worden ze binnen 30 dagen schriftelijk door het college beantwoord.