Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Meningsvormende raad II

donderdag 2 december 2021

20:00 - 22:30

Locatie
Online via Teams
Voorzitter
Ines de Ridder
Toelichting

Online via Teams

Agendapunten

Spreekrecht inwoners en belanghebbenden:

 • Op grond van art. 67 van het reglement van orde kunnen inwoners en belanghebbenden gebruik maken van het spreekrecht, gedurende maximaal vijf minuten (in totaal maximaal een half uur). Inspraak is niet geagendeerd als apart agendapunt, per agendapunt wordt de mogelijkheid geboden.
 • Aanmelden kan tot 8 uur voor de vergadering bij de griffie (0172-521308 of griffier@nieuwkoop.nl).

Het college van burgemeester & wethouders stelt de raad voor het volgende te besluiten:

 1. Kennisnemen van de evaluatie subsidiebeleid 2017
 2. Instemmen met de in de evaluatie opgenomen aanbevelingen en voorgestelde vervolgstappen

Samenvatting: In 2017 is nieuw subsidiebeleid vastgesteld. Dit beleid is geëvalueerd op basis van interviews, deskresearch en ervaringen uit de praktijk. Dit heeft geresulteerd in een aantal bevindingen. Over het algemeen is er tevredenheid over het gevoerde beleid, er is echter ook een aantal verbeterpunten. Deze worden benoemd samen met een voorstel voor vervolgstappen.

Het college van burgemeester & wethouders stelt de raad voor het volgende te besluiten:

 1. In te stemmen met de ontwikkeling van een IKC in Woerdense Verlaat, conform de
  uitgangspunten in de startnotitie.
 2. In te stemmen met het aangaan van een overeenkomst met Vereniging Beatrix voor
  aankoop van het perceel Leeuwerikstraat 4 te Woerdense Verlaat en deelname in het
  IKC.

Samenvatting: In het strategisch plan onderwijs en huisvesting gemeente Nieuwkoop is het plan opgenomen om in Woerdense Verlaat een nieuwbouw Integraal Kindcentrum (IKC) te ontwikkelen, net zoals in diverse andere dorpen in de gemeente. De gemeenteraad heeft aangegeven hier positief tegenover te staan’, maar graag nog een meer uitgewerkt plan terug te willen zien voor definitieve besluitvorming. Dit plan is uitgewerkt in bijgaande startnotitie.

Het college van burgemeester & wethouders stelt de raad voor het volgende te besluiten:

 1. De 7e verordening tot wijziging van de Verordening Sociaal Domein gemeente Nieuwkoop 2015 vast te stellen, conform bijgaande en als zodanig gewaarmerkte bijlage,
 2. De Verordening Wet Inburgering Gemeente Nieuwkoop 2012 per 1 januari 2022 in te trekken.

Samenvatting: In de Verordening Sociaal Domein gemeente Nieuwkoop 2015 is het gemeentelijk beleid met betrekking tot de Participatiewet, de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) en de Jeugdwet op integrale wijze vastgelegd.
Als gevolg van een aantal wetwijzingen en nieuwe wetgeving zijn wijzigingen in de verordening noodzakelijk.
Met de Rijnstreek gemeenten is geïnventariseerd welke wijzigingen noodzakelijk zijn en is een gezamenlijke wijzigingsverordening opgesteld.

Het college van burgemeester & wethouders stelt de raad voor het volgende te besluiten:
1. Het beleidsdocument “Transitievisie Warmte Gemeente Nieuwkoop” vast te stellen en daarmee te besluiten dat;
a. De gemeente Nieuwkoop richting 2030 de focus legt op aardgasvrij-gereed via:
i. Wijkgerichte inzet energiebesparing
ii. Onderzoek naar warmtenetten bij warmteclusters
b. Vanaf 2022 wordt gestart met de volgende projecten:
i. Wijkgerichte inzet energiebesparing dorpskern Nieuwkoop
ii. Dorpsgerichte aanpak energiebesparing Woerdense Verlaat
iii. Nader onderzoek naar het benutten van restwarmte vanuit de glastuinbouw
voor levering van warmte richting de wijk Schoterveld
iv. Onderzoek naar een duurzaam energiegebiedssysteem op en rond het
bedrijventerrein De Olm
c. De gemeente vanaf 2022 de volgende initiatieven ondersteund:
i. Collectieve aanpak voor individuele energiemaatregelen, Vogelenbuurt Ter
Aar
ii. Haalbaarheidsstudie naar een duurzaam energiegebiedssysteem in het
gebied rondom Papenveer

Samenvatting: Landelijk heeft het Rijk de ambitie om in 2050 aardgasvrij te zijn (Klimaatakkoord). Vanuit deze ambitie draagt het Rijk de gemeente op om een Transitievisie Warmte (TVW) op te stellen. Deze visie beschrijft de manier waarop gebouwen en woningen in de gemeente Nieuwkoop van verwarmen via aardgas naar duurzame vormen van verwarmen gaan. Om de kosten en de haalbaarheid van deze duurzame vormen van verwarmen te kunnen vergelijken voor de kernen van Nieuwkoop zijn er verschillende onderzoeken opgenomen in de visie. De warmtevraag van bewoners en bedrijven is geanalyseerd en mogelijke restwarmte bronnen zijn geïnventariseerd. Ook hebben lokale stakeholders als woningcorporaties, gebiedscoöperatie en netbeheerder gegevens geleverd en bijgedragen aan de visie. Inwoners zijn via een brief, webinar en lokale media geïnformeerd en konden hun inbreng geven door aan te sluiten bij de Klankbordgroep TVW. De visie beschrijft naast de technische, organisatorische en financieel haalbare warmtealternatieven ook het participatie proces, de uitgangspunten en de vervolgstappen richting 2030.

Op vrijdag 26 november is er een nieuwe versie van raadsvoorstel en -besluit en verordening aangeleverd door de organisatie.
Met als toelichting: 'Bij het indienen van stukken aan de raad vinden wij het belangrijk dat wij ook rechtmatig handelen, zodat de financiële basis middels de juiste procedure is vastgesteld door uw Raad. In dit proces is echter ten overvloede de noodzakelijkheid van een begrotingswijziging gecreëerd om rechtmatig te handelen. De financiële rechtmatigheid was al gewaarborgd doordat dit in de Voorjaarsnota 2021 al ingeregeld was.'
Deze stukken bevatten de volgende aanpassingen:
- Raadsbesluit : aanpassing van de datum van de vergadering en zonder begrotingswijziging
- Raadsvoorstel : tekst onder financiën met toelichting dat er geen begrotingswijziging nodig is
- Verordening: Begripsbepaling 1. h aangepast met de juiste citeertitel (opgemerkt door het CDA in de aanloop naar de BR van 18 november)

B&W stelt de raad voor om de verordening “Verordening Reductie Energiegebruik Woningen gemeente Nieuwkoop 2021-2022” vast te stellen.

Samenvatting: De Rijksoverheid heeft de gemeente Nieuwkoop subsidie toegekend voor het uitvoeren van een nieuwe regeling voor energiebesparing in woningen. De Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (RREW) is de opvolger van de Regeling Reductie Energiegebruik (RRE) welke was bedoeld voor woningeigenaren. De RREW biedt huurders en woningeigenaren de mogelijkheid om met ter waarde van €70 kleine energiebesparende maatregelen of advies aan te schaffen. Het college legt de raad ter besluitvorming een verordening voor, om in 2021 en 2022 €70,- te kunnen verstrekken aan woningeigenaren en huurders in de gemeente Nieuwkoop. Dit voorstel is financieel neutraal; de kosten voor de uitvoering worden gedekt door de RREW-uitkering vanuit de Rijksoverheid.

Dit onderwerp is niet besproken tijdens de meningsvormende raad van 4 november 2021 en doorgeschoven vanuit de besluitvormende raadsvergadering van 18 november 2021.

AB- en/of DB-leden kunnen mededelingen doen over de diverse gemeenschappelijke regelingen waaraan de gemeente deelneemt.

Raads- en collegeleden kunnen vooraf onderwerpen aanmelden om te bespreken waarbij de focus moet liggen op input leveren aan B&W.

a. Mededelingen
b. Stand van zaken 'bijzondere projecten' en 'begeleidingsgroepen'
c. Toezeggingen

Op grond van artikel 71 van het reglement van orde kunnen vragen aan het college gesteld worden die niet vooraf aangekondigd zijn. Indien de vragen niet direct beantwoord worden dan worden ze binnen 30 dagen schriftelijk door het college beantwoord.