Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Meningsvormende raad I

donderdag 2 december 2021

20:00 - 22:30

Locatie
Online via Teams
Voorzitter
Kees Egberts
Toelichting

Online via Teams

Agendapunten

Spreekrecht inwoners en belanghebbenden:

  • Op grond van art. 67 van het reglement van orde kunnen inwoners en belanghebbenden gebruik maken van het spreekrecht, gedurende maximaal vijf minuten (in totaal maximaal een half uur). Inspraak is niet geagendeerd als apart agendapunt, per agendapunt wordt de mogelijkheid geboden.
  • Aanmelden kan tot 8 uur voor de vergadering bij de griffie (0172-521308 of griffier@nieuwkoop.nl).

Het college van burgemeester & wethouders stelt de raad voor het volgende te besluiten:
1. Het beleids- en beheerplan begraafplaatsen 2022-2026: de toekomst van begraven vast te stellen;
2. De volledige kostendekkendheid op de activiteit begraven los te laten en de tarieven gedurende de looptijd van dit beheerplan enkel te indexeren;
3. Een voorziening 'onderhoud begraafplaatsen' in te stellen;
4. In te stemmen met de jaarlijkse dotatie in de voorziening 'onderhoud begraafplaatsen';
5. Eénmalig € 121.250 beschikbaar te stellen in 2023, voor het groot onderhoud aan de paden in Ter Aar en de herinrichting van vak XVI na ruiming en dit bedrag ten laste van de algemene reserve te brengen;
6. De begrotingswijziging met nummer 2022-02 vast te stellen.

Samenvatting: Binnen de gemeente Nieuwkoop hebben we vier gemeentelijke begraafplaatsen. Hiermee bieden wij onze inwoners een plek om hun dierbaren te begraven en te herdenken. Daarnaast zijn begraafplaatsen ook ontmoetingsplaatsen, waar natuur- en cultuurhistorie samen komen. De begraafplaatsen zijn onderdeel van de openbare ruimte en we willen het beheer en onderhoud regelen in het beheer- en beleidsplan begraafplaatsen 2022-2026: de toekomst van begraven. Zoals we dit ook bij de andere beheerelementen hebben geregeld.

Het college van burgemeester & wethouders stelt de raad voor het volgende te besluiten:
1. De Decembernota 2021 vast te stellen en daarmee:
a. de in de rapportage opgenomen beleidsmatige verantwoording;
b. de financiële gevolgen voor de begroting 2021 zoals opgenomen in de begrotingswijzingen behorend bij besluitpunt 2 en 3.
2. Begrotingswijziging 2021-16 vast te stellen;
3. Begrotingswijziging 2022-01 vast te stellen;
4. Het voorbereidingskrediet voor het project Lindelaan te verhogen met € 405.000;
5. Het voorbereidingskrediet voor het project Noordeinde te verhogen met € 390.000.

Samenvatting: Om uitvoering te geven aan de begroting 2022-2025, worden de belastingverordeningen 2022 ter vaststelling aan uw raad aangeboden. In de opgenomen tarieven zijn de financiële uitgangspunten op belastinggebied uit de begroting verwerkt. Daarnaast zijn de verordeningen deels inhoudelijk geactualiseerd aan de hand van de modellen van de VNG.

Het college van burgemeester & wethouders stelt de raad voor het volgende te besluiten:
1. Verordening op de heffing en invordering van onroerende zaak belasting 2022;
2. Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing 2022;
3. Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing 2022 en de tarieventabel afvalstoffenheffing 2022;
4. Verordening op de heffing en invordering van roerende zaak belasting 2022;
5. Intrekken verordening precariobelasting 2021.
6. Verordening op de heffing en invordering van begraafplaatsrechten 2022 en de tarieventabel begraafplaatsrechten 2022;
7. Verordening op de heffing en invordering van leges 2022 en de tarieventabel leges 2022;
8. Verordening op de heffing en invordering van forensenbelasting 2022;
9. Verordening op de heffing en invordering van marktgelden 2022;
10. Verordening op de heffing en invordering van standplaatsrechten 2022;
11. Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen en heffingen 2022;

Samenvatting: Om uitvoering te geven aan de begroting 2022-2025, worden de belastingverordeningen 2022 ter vaststelling aan uw raad aangeboden. In de opgenomen tarieven zijn de financiële uitgangspunten op belastinggebied uit de begroting verwerkt. Daarnaast zijn de verordeningen deels inhoudelijk geactualiseerd aan de hand van de modellen van de VNG.

Dit agendapunt is doorgeschoven vanuit de besluitvormende raadsvergadering van 18 november 2021.

B&W stelt de raad voor:
De gevraagde verklaring van geen bedenkingen voor het bouwen van een restaurant met bedrijfswoning, parkeerkelder en bijbehorende terreinvoorzieningen (e.e.a. volgens de tekeningen behorende bij aanvraag W-2016-0340) aan de Noordse Dorpsweg 2 en 2A te Noorden aan het college te verlenen.
Aan het herstelbesluit de voorschriften te verbinden zoals opgenomen in de eerder verstrekte omgevingsvergunning van 27 mei 2021 met kenmerk W-2016-0340.
Aanvullend voorschriften in het herstelbesluit op te nemen welke als volgt luiden:
a. Het buitenterras mag uitsluitend benut worden in het tijdvak tussen 07:00 en 23:00 uur.
b. Voor het buitenterras geldt een maximum aantal gelijktijdig aanwezige personen van 72

Samenvatting: Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunningen verleend voor de bouw van een restaurant met bedrijfswoning, parkeerkelder en bijbehorende terreinvoorzieningen op het adres Noordse Dorpsweg 2 en 2A te Noorden. Uit een gerechtelijke uitspraak van de voorzieningenrechter blijkt nu dat het college de vergunning waarmee op onderdelen afgeweken wordt van het bestemmingsplan niet had mogen verstrekken zonder een verklaring van geen bedenkingen van de gemeenteraad. De gemeente wordt nu de mogelijkheid geboden om deze vormfout te herstellen. Met dit voorstel wordt de gemeenteraad alsnog gevraagd om de benodigde verklaring

Bijlagen

AB- en/of DB-leden kunnen mededelingen doen over de diverse gemeenschappelijke regelingen waaraan de gemeente deelneemt.

Raads- en collegeleden kunnen vooraf onderwerpen aanmelden om te bespreken waarbij de focus moet liggen op input leveren aan B&W.

a. Mededelingen
b. Stand van zaken 'bijzondere projecten' en 'begeleidingsgroepen'
c. Toezeggingen

Op grond van artikel 71 van het reglement van orde kunnen vragen aan het college gesteld worden die niet vooraf aangekondigd zijn. Indien de vragen niet direct beantwoord worden dan worden ze binnen 30 dagen schriftelijk door het college beantwoord.